Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2019

20:00 / 21 April 2020 Swedencare Press release

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 21 april 2020, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,70 kronor per aktie, motsvarande totalt 11 061 386 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 23 april 2020. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 28 april 2020.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen har modifierat sitt förslag och årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg, Thomas Eklund och Sara Brandt. Per Malmström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor. 

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 1 050 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut avseende incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptiner av serie 2020/2023 samt överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för bolagets anställda, inklusive beslut om emission av högst 216 000 teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 75 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff® och NutriScience® säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 20.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/