Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) möjliggör poströstning inför extra bolagsstämman 2020

10:45 / 3 September 2020 Swedencare Press release

Instruktioner för poströstning

Styrelsen i Swedencare AB (publ) har, med stöd av 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman den 11 september 2020 ska kunna utöva sin rösträtt per post.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt vad som framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på www.swedencare.se.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Swedencare AB tillhanda senast torsdagen den 10 september 2020 kl. 17.00. Formuläret ska skickas per post till Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av "bolagsstämma", eller per e-post till jenny.graflind@swedencare.se.Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Malmö i september 2020

Swedencare AB (publ)

Styrelsen

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff®, NutriScience® och Stratford säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande åtta egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2020  kl. 10:45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/