Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

08:30 / 18 February 2021 Swedencare Press release

Nettoomsättning steg 195% till 100 MSEK

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 100 640 TSEK (34 084 TSEK), motsvarande en ökning om 195%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 32%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31 577 TSEK (8 246 TSEK), motsvarande en ökning om 283% respektive en EBITDA-marginal om 31,3% (24,2%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25 338 TSEK (6 584 TSEK), motsvarande
en ökning om 285% respektive en EBIT-marginal om 25,1% (19,3%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 20 448 TSEK (5 722 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 20 265 178 aktier 1,01 SEK (0,36 SEK)

- Per den 31 december 2020 uppgick likvida medel till 284 081 TSEK (45 737 TSEK)

Helåret 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 239 946 TSEK (126 769 TSEK), motsvarande en ökning om 89%

- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 19%

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70 301 TSEK (39 531 TSEK), motsvarande en ökning om 78% respektive en EBITDA-marginal om 29,3% (31,2%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 60 366 TSEK (36 914 TSEK), motsvarande en ökning om 64% respektive en EBIT-marginal om 25,1% (29,1%)

- Kostnader i samband med förvärven uppgick till 5 254 TSEK. Justerat för detta uppgick EBIT till 65 620 TSEK, motsvarande EBIT-marginal om 27,3%

- Resultatet efter skatt uppgick till 48 531 TSEK (29 913 TSEK)

- Resultat per aktie beräknat på 17 358 303 aktier 2,80 SEK (1,90 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30 596 TSEK (33 128 TSEK)

- Valutakursförluster uppgick till 5 091 TSEK

- Styrelsen föreslår utdelning om 0,80 SEK per aktie

- Styrelsen kommer föreslå årsstämman att besluta om en uppdelning av bolagets aktier (split) med 4:1

- Ny finansiell målsättning är att under 2025 uppnå en omsättning om 2 MDSEK med
en EBIT-marginal överstigande 30%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Swedencare AB (publ) säkerställer exklusiva rättigheter för inköp av råmaterial till dentalprodukter för den nordamerikanska marknaden.
Swedencare AB (publ) säkerställer viktigaste produktionsmarknaden genom exklusiva rättigheter för inköp av råmaterial till dentalprodukter för Europa.
Swedencare AB (publ) fastställer tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Animal Pharmaceuticals
till maxbeloppet om cirka 87 MSEK (10 MUSD).
Swedencare AB (publ) tecknar avtal om förvärv av Holden2, amerikanskt e-handelsbolag med inriktning på djurhälsoprodukter.
Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 750 000 aktier och tillförs härigenom
222 MSEK som, efter emissionskostnader på 3 MSEK, gav ett nettotillskott på cirka 219 MSEK
för att delfinansiera förvärvet av Holden2.
Swedencare AB:s (publ) pulverprodukt, ProDen PlaqueOff® CAT, har blivit godkänd av VOHC.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit godkänd
av VOHC.
Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av Holden2 och en del av köpeskillingen är reglerat med apportemission.

VD HAR ORDET

Befintlig verksamhet och förvärv levererar – ett första steg mot våra nya mål

Det fjärde kvartalets omsättning om 100,6 MSEK innebar en ökning med 195% jämfört med Q4 2019 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 283% till 31,5 MSEK, motsvarande en marginal om 31,3%. Det starka momentum från branschen höll i sig i Q4 trots fortsatt pandemipåverkan världen över.

Att vi skulle leverera en rekordrapport avseende omsättning och resultat var väntat med tanke på våra förvärv av Animal Pharmaceuticals och Nutravet, vilka ingår i siffrorna från den 1 oktober 2020, men att vi dessutom levererar en organisk tillväxt på över 32% är verkligen ett styrkebevis med tanke på situationen i världen. Det som fortsätter påverka oss är att pandemin lett till längre produktions- och leveranstider hos de flesta partners. Det klarar vi av att hantera även om det får en viss påverkan på vår försäljning, vilken hade kunnat vara ännu starkare.

I princip samtliga marknader världen över rapporterar tillväxt vad gäller nyregistrerade hundar och katter. På mogna marknader är det inte ovanligt att se tillväxttal på över 10% för 2020 jämfört med kanske 1–2% per år de senaste tio åren. En snabb växande population lägger en bra grund för en fortsatt stark marknad inom Pet Health Care.

Som jag nämnde i vår senaste kvartalsrapport fortsätter vi med många och lite större projekt på marknadssidan där varumärkesbyggande aktiviteter tillsammans med mer säljfokuserade projekt har genomförts och kommer försätta att rullas ut under 2021.

Integrationen av våra nyförvärv går väldigt bra, som förväntat! Vi har varit tydliga med vad vi söker
i förvärv - tillväxtpotential, lönsamhet och framförallt entreprenörer som vill fortsätta att utveckla och utvecklas inom Swedencare-familjen. Det är en fröjd att delta och få rapporter från alla projekt och samarbetsmöten som sker inom gruppen. Vår strategi med att den ordinarie verksamheten skall fortsätta som förut samtidigt som vi successivt lägger till synergier har verkligen fallit väl ut hittills. Vi är endast i början av den resan och jag ser fram emot att kunna rapportera om nya samarbeten mellan gruppföretag i våra kommande rapporter. För att nämna några projekt så har vi bl.a. effektiviserat vår försäljning av ProDen PlaqueOff® via Amazon vilket har inneburit en stark försäljningsökning och bättre prisbild, dessutom lanserar vi under Q1 2021 en ProDen PlaqueOff® Soft Chew som tagits fram av Stratford samtidigt som SwedencareUSA kommer att lansera ett antal Stratfordprodukter till Pet Specialty-sektorn under Swedencares varumärke.

Den nordamerikanska marknaden, världens största, kommer även för oss att vara den största marknaden framåt. Samtliga amerikanska dotterbolag hade ett starkt kvartal och integrationen av Animal Pharm. och Stratford löper på enligt plan. Innan Q1 2021 är över har Stratford tagit över ansvaret för ekonomi, lager & logistik vilket både kommer att synas i resultatet och tillväxten. SwedencareUSA har under kvartalet flyttat till Houston, Texas för att framförallt ha ett bättre logistiskt läge med tanke på att våra Dental Bones produceras i Texas.

Vidare har vi startat ett nytt dotterbolag, Tillverka Inc. som kommer att börja producera ProDen PlaqueOff® i SwedencareUSA:s lokaler. Genom en egen produktion kommer vi både att öka våra marginaler och säkra tillgången på färdiga produkter. Vi siktar på att tillverka minst 50% av ProDen PlaqueOff® pulver för den nordamerikanska marknaden i egen regi under 2021.

I Storbritannien är det samma starka trend som i Nordamerika, och båda våra dotterbolag har haft en mycket stark tillväxt. Brexit har naturligtvis varit en stor fråga men trots att vi flyttat ut vårt lager till Irland har vi kunnat hantera situationen bra och inte sett någon allvarligare påverkan hittills i Q1. Amazon fortsätter att svara för en väsentlig del av vår försäljning av ProDen PlaqueOff® och för Nutravet har kvartalet påverkats positivt av två nya produktlanseringar. Vi kommer även att lansera Nutravet på den grekiska marknaden genom vårt dotterbolag inom kort och kommer därefter att använda kunskapen för att bygga upp en go to market-strategi vilken vi sedan kan använda på nya marknader.

Även i Europa har vi noterat hög tillväxt med rekordkvartal i både Spanien och Grekland och goda försäljningssiffror i Frankrike och Norden.

För övriga världen har Asien dominerat med stora orders till framförallt Kina och Sydkorea och innevarande år ser ut att fortsätta starkt. Vi har precis slutfört marknadsplanen för Kina 2021 och jag har mycket stora förväntningar på året samtidigt som Sydkorea kommer att lansera ytterligare produkter och fortsätter att vara den externa marknad där vi har bredast sortiment av Swedencareprodukter.

Utöver ett stort antal affärsutvecklingsprojekt och en hög tillväxt hann vi teckna avtal om ytterligare ett förvärv i slutskedet av Q4 2020. Förvärvet av amerikanska Holden2, med en unik kompetens och stor försäljning inom online, är ännu ett tillskott som kommer att göra skillnad i gruppen. De har förutom sin online-kompetens även ett flertal varumärken där Pet MD® och Vetwell® är plattformar där vi enkelt kan lansera andra Swedencare-produkter samtidigt som vi kommer att lansera Pet MD® på de ledande europeiska online-plattformarna under året.

Holden2 har haft en fantastisk tillväxt under 2020 och början av året ser ut att fortsätta på samma tema! Vår förvärvsstrategi är byggd på en enkel och övergripande filosofiregel - vi söker bolag som liknar oss själva d.v.s. entreprenörsledda lönsamma bolag med hög tillväxt där ägare/ledning delar vår målsättning att skapa en världsledande koncern inom Pet Health Care. Det är inte utan att det känns bra att vi förvärvade en stor lager- och logistikfastighet på Irland med tanke på det vi kommer att utveckla de kommande åren!

Nu ser jag fram emot att kunna börja resa igen om några månader och träffa alla mina nya kollegor, partners och kunder.

Våra nya finansiella mål är inspirerande och jag kommer att göra mitt yttersta för att vi skall nå dessa med god marginal när det blir dags att stämma av. Jag säger inte att det blir enkelt men med den fantastiska organisation vi bygger är jag övertygad om att det kommer att gå.

Bästa vinterhälsningar,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 18 februari 2021

Fullständig bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av kvartalsresultatet där VD Håkan Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls idag kl. 10:00-10:30 CET och går att följa via live webinar.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-year-end-report-with-live-q-a/join/eiuhqtxl

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/