Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Vitrolife

Products for assisted reproduction

Vitrolife

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.Täcker hela värdekedjan - från forskning till försäljning

Vitrolife är ett globalt fertilitetsbolag med ett heltäckande erbjudande från initial forskning till försäljning av godkänd produkt på marknaden. De flesta av bolagets produkter klassificeras som medicintekniska, vilket gör att godkännandeprocesser generellt sett förkortas och att de legala kraven är lägre jämfört med läkemedel. För att få sälja produkterna på de olika marknaderna krävs produktgodkännande för varje enskild marknad. Bolagets produkter säljs i dagsläget på ca 110 marknader. Vitrolife har lokal närvaro på knappt 20 marknader samt 60 distributörer.

Vitrolife har tre finansiella mål, dels att bolagets nettoskuld i relation till EBITDA inte bör överstiga tre gånger. Att försäljningsökningen mätt över en treårsperiod i genomsnitt skall överstiga 20% per år (både organisk och förvärvad) samt en EBITDA-marginal om minst 30%.

Produktutveckling och forskning sker i nära samarbete med doktorer och forskare för att säkerställa bästa funktionalitet samt att kunna erhålla snabb marknadsacceptans av nya produkter. Produkterna har en solid dokumentation och skyddas genom patent eller konfidentiella recept och tillverkningsprotokoll. Vitrolife har egna produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Tyskland och USA.

God underliggande marknadstillväxt

Enligt WHO har idag omkring 10% av alla par i fertil ålder problem med att få barn vilket lägger grunden till en stor marknad. Det finns idag ett flertal metoder för att behandla human infertilitet. In Vitro Fertilisering (IVF) även kallad provrörsbefruktning är den mest effektiva metoden. Behandlingen är dock relativt kostsam och dessutom ofta påfrestande varför andra enklare metoder, såsom inseminering, ofta provas före IVF. I mitten av 1980-talet låg graviditetsfrekvensen efter en IVF-behandling i genomsnitt på cirka 15%. Under 1990-talet var motsvarande siffra 25–35%. Idag kan vissa kliniker nå upp till 50% eller högre. Den kraftiga förbättringen förklaras främst av att tekniken har förfinats. 

Graviditetsfrekvensen beror till stor del på vilka grupper som behandlas och hur behandlingen genomförs – ålder, diagnos och antal återförda embryon är alla avgörande faktorer för behandlingsresultatet. Marknadstillväxten uppskattas till cirka 5–10% per år, dock med relativt stora geografiska skillnader, där flera marknader i Asien utmärker sig med betydligt högre tillväxt. Tillväxten drivs av den växande medelklassen samt den ökade sociala acceptansen av IVF-behandlingar. Även den ökade snittåldern hos förstföderskor bidrar till en underliggande marknadstillväxt. 

Vitrolifes kunder är privata och offentliga kliniker, sjukhus och laboratorier världen över. Behandlingarna subventioneras i de flesta länder i Europa medan privat finansiering är vanligt förekommande i USA och Asien. Den totala genomsnittliga behandlingskostnaden uppgår till cirka 50 000 SEK. Kostnaden för engångsprodukter för kliniken uppgår till cirka 2000 SEK per behandlingscykel, vilket gör att världsmarknaden för engångsprodukter bedöms vara värd 4 miljarder SEK årligen. Vitrolife uppskattar själva att bolaget har en marknadsandel mellan 15-20%.

Vitrolife har ett heltäckande produkterbjudande från initialt ägguttag till frysning. Bolagets produkter innefattar bland annat nålar för ägguttag, lösning eller så kallade medier för odling av embryon, pipetter samt engångsprodukter i plast. Odlingsmedierna har utvecklats för att efterlikna den naturliga miljön i kroppen och att förse embryot med nödvändiga näringsämnen för en optimal utveckling. Därutöver erbjuder bolaget även produkter för frysförvaring av spermier, ägg och embryon.

Utöver marknaden för engångsprodukter adresserar Vitrolife även delar av marknaden för kapitalvaror genom exempelvis time-lapse, lasersystem samt kvalitetskontrollsystem. Time-lapsetekniken används för att övervaka embryoutvecklingen. Vitrolife är marknadsledande inom detta område med time-lapsesystemen EVO+, EmbryoScope samt EmbryoScope+ (som lanserades under hösten 2016). Bolaget säljer även så kallade vitrifikationsprodukter vilka möjliggör en extremt snabb nedfrysning utan att celler skadas. Under 2016 förvärvade Vitrolife, Octax och MTG, som stärker bolagets erbjudande inom laser- och kvalitetskontrollsystem.