Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife ingår ett samarbetsavtal med Millenium Biologix inc.

15:11 / 28 August 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE INGåR ETT SAMARBETSAVTAL MED MILLENIUM BIOLOGIX INC. Vitrolife har ingått ett avtal med Millenium Biologix Inc., ett privatägt bolag med huvudkontor i Kingston, Ontario, Kanada, gällande utveckling och utprovning av Vitrolifes odlingsmedier för användning inom human "tissue engineering", särskilt för brosk och ben. Vitrolife har expertis inom området specialmedier för cell- och vävnadsodling, särskilt för provrörsbefruktning, s.k. IVF, och expanderar sin kärnkompetens inom området human "tissue engineering". Millenium har expertis inom områden som omfattar brosk- och bencellodling samt "tissue engineering" med syntetiska biomaterial, tillväxtfaktorer, bioreaktorer och instrumentering. Millenium söker tillgång till medier av högsta kvalitet för användning inom sitt applikationsområde. Avtalet ingås för en period av omfattande provning och utvärdering av olika odlingsmedier som skall tillverkas av Vitrolife, baserade på Milleniums nuvarande modeller inom brosk- och bencellodling. Efter en lyckad utvärdering och utveckling av avancerade medier inom dessa applikationer, förväntas bolagen ingå ett globalt affärsavtal. Affärsavtalet kommer att bekräfta Vitrolifes fortsatta roll som utvecklare och exklusiv producent av medier för Millenium. Detta kan innebära en omfattande roll för Vitrolife som tillverkare av medier för Milleniums kompletta system för "tissue engineering", som inom broskområdet går under benämningen Cartilogic. "Millenium och Vitrolife har en viktig sak gemensamt. Båda bolagen är hängivna uppgiften att sätta nya standarder inom sina expertområden. Med framgångar inom patientvården, efter lansering av ett unikt system för kroppsegen "tissue engineering", uppstår nya behov av avancerade odlingsmedier. Dessa nya medier är inte bara innovativa utan tillverkade enligt de högsta normerna för kvalitet och reproducerbarhet. Vitrolifes högkvalitativa medier är de mest avancerade medier vi har sett inom området och detta spännande samarbete mellan våra två bolag kommer att förändra den ortopediska industrin och leda till signifikant förbättrade behandlingsutfall och långsiktig livskvalitet för patienterna." sade Mr. Sydney Pugh, Verkställande Direktör för Millenium Biologix Inc. "Samarbetsavtalet mellan Vitrolife och Millenium representerar ett viktigt första steg för två världsledande bolag inom sina respektive områden. De nya behandlingssystemen under utveckling kommer att ge sjuk- och hälsovårdssektorn medicintekniska produkter med unika behandlingsfördelar. Vitrolifes engagemang för förstklassig kvalitet inom humana cellodlingsmedier gör oss till förstahandsval för bolag som Millenium, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi för nya kommande marknader inom cell och vävnadsteknologi.", sade Dr. Peter Svalander, Verkställande Direktör för Vitrolife AB. "Vitrolifes fokus är ändamålsenlighet, kvalitet och säkerhet. Human "tissue engineering" kräver de mest avancerade medier som går att tillverka. Det är därför speciellt lovande att vi nu har möjlighet att tillämpa vår kärnkompetens inom behandlingsmetoder för brosk- och benskador" sade Dr. Johan Hyllner, chef för affärsområdet Cell Therapy and Tissue Engineering Systems inom Vitrolife AB. Göteborg, 28 augusti 2001. Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife AB: President and CEO Dr. Peter Svalander, tel +46-31-7218001 www.vitrolife.com Millenium Biologix Inc.: President and CEO Mr. Sydney Pugh, tel +1-613- 389-6565 www.millenium-biologix.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. Millenium Biologix Inc. Millenium Biologix är ett privatägt medicintekniskt, ben/brosk-"tissue engineering"-bolag som fokuserar på utveckling och global kommersialisering av produkter för tre distinkta segment inom den ortopediska industrin: Forskningsprodukter - Ortopediska Kliniska Produkter - Kliniska "Tissue Engineering" System. Baserat på en serie med egna teknologier och know-how som kombinerar avancerade material, biologi och ingenjörskonst, är Milleniums biologiska och medicintekniska produkter samt "tissue engineering systems" de modernaste lösningarna med syfte att öka tillväxtpotentialen inom ortopedin. Denna ökning sker inom områden som sträcker sig från sportmedicin och trauma, till det ökande behov av vävnadsunderhåll som en åldrande population behöver. Sedan starten av bolaget 1993, har ett ökande antal forskningsprodukter framgångsrikt lanserats globalt genom Milleniums samarbetspartner Becton Dickinson, (BD Biosciences). Bolagets tillväxt fortsätter öka i snabb takt med en omsättning som mer än fördubblats varje år under den senaste tvåårsperioden. Intern FoU och tillverkning sker i faciliteter i Kanada and Schweiz. Med den nära förestående lanseringen av kliniska produkter och en expanderande portfölj med synergistiska teknologier och nya internationella samarbetspartners är bolaget positionerat för en kraftig tillväxt och utveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00690/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00690/bit0002.pdf

Show as PDF