Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2004: Vitrolife fördubblar rörelseresultatet

08:45 / 21 February 2005 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 8 procent, till 103,9 MSEK (96,3). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 11 procent. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 24,6 MSEK (24,0), motsvarande en ökning med 3 procent. Rensat för valutaeffekter var ökningen 6 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 21 procent till 74,4 MSEK (61,6) och därmed förbättrades bruttomarginalen till 72 procent (64). Bruttoresultatet för fjärde kvartalet ökade med 12 procent till 17,4 MSEK (15,6) och bruttomarginalen var 71 procent (65).

• Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (41,9) för helåret 2004 och 1,6 MSEK (3,0) för fjärde kvartalet. För jämförbar verksamhet uppgick rörelseresultatet helåret 2003 till 6,2 MSEK (rensat för realisationsvinst 42,3 MSEK samt övriga poster hänförliga till avyttrad verksamhet -6,6 MSEK), vilket innebär en förbättring med 110 procent för 2004.

• Koncernens nettoresultat var 11,9 MSEK (44,7), varav 0,1 MSEK (5,0) för fjärde kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (2,43, rensat för avyttrad verksamhet 0,37).

• Soliditeten ökade till 81 procent (78).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004.

VD Magnus Nilssons kommentar ”Efter att under 2003 konsoliderat ekonomin och satt fokus på kärnverksamheten har Vitrolife 2004 presterat ett år då lönsamheten ökat samtidigt som en kraftfull satsning gjorts på uppbyggnad av en tillväxtplattform som skall möjliggöra en vidare expansion i omsättning och marknadsandelar under kommande år. Effektiviseringar inom produktionen och marknadssatsningar på högmarginalprodukter har dessutom åstadkommit en ytterligare förbättring av bruttomarginalen. Den snabba omsättningsökningen inom kärnverksamheten under 2003 möjliggjordes genom lanseringen av en helt ny produktserie inom Fertilitet och utnyttjandet av den lediga produktionskapacitet som en reducering av produktsortimentet gav i Kungsbackafabriken. För att säkra tillväxten även långsiktigt har möjliga flaskhalsar identifierats och de flesta har åtgärdats under 2004. Övriga av dessa investeringar slutförs under första halvåret 2005. I försäljningsregion Europa/Mellanöstern ökade Vitrolife marknadsandelen på samtliga viktiga marknader inom fertilitetsområdet (bl.a. Tyskland), men då totala antalet behandlingar reducerades i de länder där försämrade ersättningsnivåer (Tyskland, Ungern) eller ny restriktiv lagstiftning (Italien) infördes, begränsades försäljningsökningen i regionen. I region Amerika var försäljningsutvecklingen god i lokal valuta men dollarnedgången gjorde att ökningen blev mindre omräknat till svenska kronor. I region Övriga världen blev försäljningsökningen mycket god.

I och med färdigställandet av den infrastruktursatsning i Denver och Kungsbacka som kommer att vara slutförd under första halvåret 2005 kommer denna typ av investeringsbehov att minska betydligt. Dessa två mycket moderna faciliteter kommer att fungera både som optimerade produktionscentra för olika typer av produkter och som nav för distribution och försäljning inom respektive regioner. Utrustad med en förstärkt organisation vad gäller infrastruktur, produkter och kvalificerade medarbetare kommer Vitrolife under 2005 att kunna inrikta krafterna på produktutveckling och marknadsföring, framför allt inom fertilitetsområdet. Målsättning och prioritet är ökad tillväxt, både i marknadsandelar och omsättning, under fortsatt lönsamhet.”

Kungsbacka 21 februari 2005

Styrelsen

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och IR chef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF