Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i VITROLIFE AB (publ)

15:50 / 6 April 2005 Vitrolife Press release

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2005 klockan 17.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Södra Hamngatan 11, 411 14 Göteborg (Chalmerska våningen).

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2005,

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 maj 2005, klockan 12.00. Anmälan kan ske till Karin Hårdstedt, antingen skriftligen under adress Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka, per telefon 031-721 80 12, per fax 031-721 80 99 eller e-post , varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 29 april 2005 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning 1.  Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.  Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6.  Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.  Anförande av VD. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor. 12. Val av styrelse. 13. Beslut om principer för utseende av valberedning. 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier upp till ca 9,8 procent av aktiekapitalet i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. 15. Eventuella övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkten 9 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2004.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelseledamöter och revisor (punkterna 10, 11 och 12) Bolagets nomineringskommitté har föreslagit att antalet ordinarie styrelseledamöter skall minskas från sex till fem personer, utan suppleanter, och att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Patrik Tigerschiöld (omval), Per Båtelson (omval), Mark Dumenil (omval), Lars Hamberger (omval) och Madeleine Olsson-Eriksson (omval). Ordinarie ledamoten Claes Glassell har avböjt omval. Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 300.000 kronor, varav 100.000 kronor till styrelseordföranden och 50.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Nomineringskommittén föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning. Revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig, valdes vid 2003 års bolagsstämma för en period av fyra år.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 37 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer nomineringskommitténs förslag.

Förslag till principer för utseende av valberedning (punkten 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget. Instruktionen innehåller vidare regler för valberedningens uppgifter, sammanträden samt ändringar av instruktionerna.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 37 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer nomineringskommitténs förslag.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv (punkten 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.800.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom apport. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv.

Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 finns tillgängliga på bolaget två veckor före stämman. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Göteborg i april 2005 VITROLIFE AB (publ) Styrelsen

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF