Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-juni 2005

08:30 / 14 July 2005 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 10 procent, till 60,8 MSEK (55,1). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 30,3 MSEK (25,6), motsvarande en ökning med 18 procent. Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 20 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 6 procent till 41,8 MSEK (39,3) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (71). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 13 procent till 21,3 MSEK (18,8) och bruttomarginalen var 70 procent (73).

• Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (8,6) för halvåret och 1,1 MSEK (3,2) för andra kvartalet.

• Koncernens nettoresultat var 9,0 MSEK (9,2), varav 2,8 MSEK (3,0) för andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,50).

• Soliditeten ökade till 82 procent (80).

• Valideringen av GIII seriens produkter vid anläggningen i Denver har slutförts.

• Alla delar av ny kontorsbyggnad och lagerlokal i Kungsbacka tagna i bruk.

Kungsbacka 14 juli 2005

Magnus Nilsson Verkställande direktör

För frågor hänvisas till: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61 eller Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 80 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF