Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2005:

13:35 / 22 February 2006 Vitrolife Press release

Q4: Försäljningen ökade med 23 procent

• Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 23 procent till 30,1 MSEK (24,6). För helåret 2005 uppgick omsättningen till 120,1 MSEK (103,9), en uppgång med 16 procent.

• Bruttoresultatet för fjärde kvartalet ökade med 20 procent till 21,0 MSEK (17,4) och bruttomarginalen var 70 procent (71). Bruttoresultatet för helåret 2005 ökade med 11 procent till 82,9 MSEK (74,4) och bruttomarginalen uppgick till 69 procent (72).

• Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,8) för fjärde kvartalet och till 12,1 MSEK (13,8) för helåret 2005.

• Resultatet efter finansiella poster var 2,9 MSEK (0,3) för fjärde kvartalet och 15,3 MSEK (12,5) för helåret 2005.

• Koncernens nettoresultat var 2,9 MSEK (0,2) för fjärde kvartalet och 14,9 MSEK (12,7) för helåret 2005, vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

• Resultat per aktie för helåret ökade till 0,81 SEK (0,69).

• Soliditeten ökade till 83 procent (81).

• Kassaflödet under det fjärde kvartalet uppgick till 2,5 MSEK (0,0), vilket innebar att kassaflödet för hela året också blev positivt, 3,1 MSEK (-6,5).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.

• Efter periodens slut förvärvades Swemed, som tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för provrörsbefruktning, under 2005 till en omsättning av 31,5 MSEK.

• En ny produkt inom transplantationsområdet, Steen Solution™, godkändes för försäljning i Europa i januari 2006.

Kungsbacka 22 februari 2006

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF