Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Förslag till styrelse

16:15 / 20 April 2006 Vitrolife Press release

Komplettering av kallelsen till årsstämman den 4 maj 2006

Vitrolifes valberedning har beslutat att istället för som tidigare fem ordinarie styrelseledamöter föreslå att antalet styrelseledamöter i Vitrolife skall vara oförändrat fyra personer. Till nyval har tidigare Semmy Rülf föreslagits, presentation följer nedan. Fullständigt förslag till styrelse blir därmed omval av Patrik Tigerschiöld, Per Båtelson och Madeleine Olsson-Eriksson och nyval av Semmy Rülf. Förslaget till totalt styrelsearvode ändras på grund av en mindre föreslagen ledamot till 300.000 kronor, varav 120.000 kronor till styrelseordföranden och 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 35 procent av aktierna och rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Semmy Rülf är född 1950 och är idag verkställande direktör för Position Skåne, en sammanslagning av Skånes Turistråd samt Internationell Investeringsverksamhet inom Näringslivsenheten i Region Skåne. Han sitter också i styrelsen för ett antal mindre bolag inom medicinteknikområdet, bland annat som styrelseordförande i Jolife AB. Tidigare har Semmy bland annat arbetat som verkställande direktör för ProstaLund AB, som sysslar med mikrovågsbaserad minimalinvasiv kirurgi av förstorad prostata, samt för Axis Communications AB, med verksamhet inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Semmy Rülf innehar 40.000 aktier i Vitrolife.

Kungsbacka 20 april 2006

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 110 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF