Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2007

10:15 / 25 October 2007 Vitrolife Press release

• Omsättningen ökade med 9 procent till 141,4 MSEK (129,5). Rensat för valutaeffekter var ökningen 12 procent. Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till 44,6 MSEK (41,0), motsvarande en ökning med 9 procent. Korrigerat för negativa valutaeffekter var ökningen 12 procent.

• Bruttoresultatet ökade med 11 procent till 97,5 MSEK (87,6), och bruttomarginalen förbättrades till 69 procent (68). Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 7 procent till 30,5 MSEK (28,4) och bruttomarginalen var 68 procent (69), trots extra kostnader i samband med lanseringen av helt ny produktserie.

• Rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 17,9 MSEK (16,1), vilket ger en rörelsemarginal om 13 procent (12). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 4,1 MSEK (6,5).

• Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 10 procent till 37,5 MSEK (34,2). Detta motsvarar en marginal om 27 procent (26). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader till 10,5 MSEK (12,6), en marginal om 24 procent (31).

• Fortsatt kraftig satsning på forsknings- och utvecklingsaktiviteter, 13,9 procent (14,0) av försäljningen, 14,4 procent (14,9) för tredje kvartalet.

• Koncernens nettoresultat ökade till 28,2 MSEK (13,1), varav 7,7 MSEK (6,0) för tredje kvartalet. Aktivering av uppskjuten skattefordran i skattemässiga underskottsavdrag har skett med 12,3 MSEK (-), varav 4,1 MSEK (-) för tredje kvartalet.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,0 MSEK (18,4), varav 5,6 MSEK (9,9) för tredje kvartalet.

• Resultatet per aktie ökade till 1,42 SEK (0,66), varav 0,39 SEK (0,30) för tredje kvartalet.

• Soliditeten uppgick till 83 procent (79).

• Lansering av ny produktserie inom Fertilitet, G5 serien.

Kungsbacka 25 oktober 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF