Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2006

12:15 / 8 February 2007 Vitrolife Press release

• Omsättningen 2006 ökade med 43 procent till 171,3 MSEK (120,1), varav 41,8 MSEK (30,1) för fjärde kvartalet, motsvarande en ökning med 39 procent. Rensat för valutaeffekter var ökningen för helåret 44 procent och för fjärde kvartalet 41 procent.

• Bruttoresultatet uppgick till 116,5 MSEK (82,9), en ökning med 41 procent, och bruttomarginalen till 68 procent (69). För fjärde kvartalet ökade bruttoresultatet med 38 procent till 28,9 MSEK (21,0) och bruttomarginalen var 69 procent (70). Ytterligare effektivitetsvinster har uppnåtts under året och bruttomarginalen har kunnat bibehållas på en hög och jämn nivå trots att instrumentproduktionen, med lägre marginaler, integrerats under året.

• Rörelseresultatet uppgick till 20,0 MSEK (12,1), vilket ger en rörelsemarginal om 11,7 procent (10,0). Rensat för poster av engångskaraktär var ökningen 167 procent. Kostnader av engångskaraktär om 2,1 MSEK i årets resultat är hänförliga till förvärvet av Swemed. I förra årets rörelseresultat ingick dessutom intäkter av engångskaraktär med 4,0 MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,9 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal om 9,3 procent (8,0).

• Jämförbart rörelseresultat före forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 45,8 MSEK för helåret 2006 (23,9), en ökning med 92 procent. Detta motsvarar en marginal om 26,7 procent (20,0) och ett rörelseresultat före FoU per aktie om 2,31 SEK (1,30).

• Koncernens nettoresultat blev 15,2 MSEK (14,9), varav 2,1 MSEK (2,9) för fjärde kvartalet. Orealiserad valutaeffekt på interna fordringar påverkar nettoresultatet för 2006 med -3,1 MSEK (3,6).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 69 procent och uppgick till 23,8 MSEK (14,1), varav 5,4 MSEK (3,9) för fjärde kvartalet.

• Resultatet per aktie uppgick till 0,77 SEK (0,81) per aktie, varav 0,11 SEK (0,16) för fjärde kvartalet.

• Soliditeten uppgick till 81 procent (83).

Kungsbacka 8 februari 2007

Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 120 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF