Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma

08:00 / 30 April 2008 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 29 april beslutades bl.a. följande:

• Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

• Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson och Semmy Rülf samt nyval av Tord Lendau och Maris Hartmanis, i enlighet med valberedningens förslag.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 9,8 procent av bolagets aktiekapital.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.

• Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

• Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier godkändes. Optionsrätterna, högst 400.000 stycken, skall erbjudas anställda i Vitrolife-koncernen.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande.

Göteborg 30 april 2008 Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vitrolife ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet.

Show as PDF