Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2009

15:00 / 26 October 2009 Vitrolife Press release

Starkt kassaflöde tack vare gynnsam tillväxt och god lönsamhet

  • Omsättningen ökade med 28 procent under tredje kvartalet och uppgick till 65,2 MSEK (50,9). Försäljningen för de nio första månaderna uppgick totalt till 207,3 MSEK (166,1), en ökning med 25 procent.
  • Bruttoresultatet för tredje kvartalet ökade med 32 procent till 46,5 MSEK (35,2) och bruttomarginalen var 71 procent (69). Bruttoresultatet för de nio första månaderna uppgick till 145,7 MSEK (115,1), en ökning om 27 procent.
  • För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 7,2 MSEK (5,1), en ökning med 41 procent motsvarande en rörelsemarginal om 11 procent (10). Rensat för jämförelsestörande engångskostnader var rörelsemarginalen 13 procent (13) för de nio första månaderna. Dessa engångskostnader är hänförliga till första kvartalet gällande budet på MediCult a/s samt flyttkostnader tillsammans uppgående till ca 3,9 MSEK
  • Rörelseresultatet före forsknings- och utvecklingskostnader stärktes under tredje kvartalet och gav en marginal på 25 procent (26). Detta innebar en ökning med 32 procent till 16,6 MSEK (12,6).
  • Koncernens nettoresultat ökade med 22 procent för tredje kvartalet till 7,3 MSEK (6,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,37 SEK (0,30). Koncernens nettoresultat uppgick till 23,3 MSEK (20,4) för de nio första månaderna. I nettoresultatet ingår engångskostnader enligt ovan uppgående till ca 3,9 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under tredje kvartalet och uppgick till 15,3 MSEK (5,8).
  • Soliditeten uppgick till 88 procent (84).
  • Swemed Sense™ nålen godkändes för försäljning i Australien
  • Nytt samarbetsavtal med Cellartis AB tecknadesGöteborg 26 oktober 2009Magnus NilssonVerkställande direktörKontaktpersoner:VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 oktober 2009 klockan 15.00.

Show as PDF