Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Patientrekryteringen till den kliniska studien med STEEN Solution™ är nu avslutad

15:45 / 8 February 2010 Vitrolife Press release

Totalt har 22 patienter rekryterats till studien, som designats i samråd med amerikanska FDA. Resultatet av studien kommer att rapporteras inom ett par månader.

I den kliniska studien, som startade under hösten 2008, ingår 22 patienter. Lungor hos ytterligare patienter har evaluerats med STEEN Solution™-metoden men inte bedömts vara tillräckligt bra för att transplanteras.

Med STEEN Solution™- metoden ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Idag transplanteras mindre än 20 procent av de lungor som donerats i USA, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

STEEN Solution™ är godkänd för försäljning, s.k. CE-märkt, i Europa. Den nu avslutade kliniska studien i Kanada skall ingå i en ansökan för försäljningsgodkännande i USA och Kanada.

Göteborg 8 februari 2010

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF