Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife sluter samarbetsavtal med danska HertART Aps samt förvärvar en intresseandel i bolaget

13:00 / 18 June 2010 Vitrolife Press release

Vitrolife har slutit avtal med danska HertART Aps kring produktutveckling och distribution av IVF produkter och förvärvar samtidigt en intresseandel om 25 procent i bolaget.

HertART arbetar med högkvalitativa och registrerade produkter inom IVF (In Vitro Fertilisation) / ART (Assisted Reproductive Technologies). "Samarbetet gäller huvudsakligen produkter för provrörsbefruktning men är principiellt viktigt då det finns tangeringspunkter främst inom affärsområde stamceller. Vi ser samarbetet med HertART som en möjlighet att snabbare fylla på vår forsknings- och utvecklingsportfölj inom ramen för våra långsiktiga utvecklingsmål " säger Tony Winslöf affärsutvecklingschef på Vitrolife.

Vitrolife förvärvar 25 procent av aktierna i bolaget med option att förvärva upp till 100 procent. Köpeskillingen uppgår till 2,0 MDKK. För Vitrolife koncernen som helhet får förvärvet inledningsvis en marginell effekt på resultat och försäljning.

Göteborg 18 juni 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61

Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 18 juni 2010 klockan 13.00.

Show as PDF