Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 24 March 2011 Vitrolife Press release

Valberedningen i Vitrolife, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2010, består av:

Henrik Blomquist, företräder Bure Equity AB Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder Martin Lewin, företräder Eccenovo AB Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor,

- att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär en höjning av styrelsearvodet med 10 procent. Arvode till revisorn under mandattiden föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning,

- omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Madeleine Olsson-Eriksson, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau och Barbro Fridén samt omval av Patrik Tigerschiöld som styrelsens ordförande,

- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, till revisor,

- att en ny valberedning inrättas inför 2012 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2011 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För ytterligare information kontakta: Henrik Blomquist, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20 Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering torsdagen den 24 mars 2011 kl. 11:00.

Show as PDF