Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB

08:30 / 28 April 2011 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 27 april beslutades bl.a. följande:

· Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2010 med 0,60 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2011.

· Ändring av bolagsordningen, innebärande bland annat att revisorns mandattid är tre år och att kallelse av aktieägare till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

· Omval av styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Madeleine Olsson-Eriksson, Tord Lendau, Maris Hartmanis och Barbro Fridén, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

· Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Birgitta Granquist som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod om tre år.

· En ökning av styrelsearvodet till totalt 770.000 kronor (700.000), varav 220.000 kronor (200.000) till styrelsens ordförande och 110.000 kronor (100.000) till envar av de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.950.000 aktier motsvarande cirka 10 procent av bolagets aktiekapital.

· Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, högst 10 procent av bolagets aktier.

· Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 28 april 2011 VITROLIFE AB (Publ) Styrelsen

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering torsdagen den 28 april kl. 08.30.

Show as PDF