Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

12:00 / 19 March 2012 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 19 april 2012 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 13 april 2012 klockan 12.00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd fredagen den 13 april 2012.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

  • Utdelning om 0,60 kronor per aktie med tisdagen den 24 april 2012 som avstämningsdag för utdelningen.
  • Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex. Till styrelseledamöter föreslås omval av Patrik Tigerschiöld, Fredrik Mattsson, Maris Hartmanis, Tord Lendau och Barbro Fridén samt nyval av Carsten Browall. Styrelseledamoten Madeleine Olsson-Eriksson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 770.000 kronor, varav 220.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär ett oförändrat styrelsearvode.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 19 mars 2012
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

Kontaktpersoner:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 20

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 19 mars 2012 kl. 12:00

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99.

E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vitrolife-ab--publ-/r/kallelse-till-arsstamma-i-vitrolife-ab--publ-,c9232854

Följande filer finns att ladda ned:


PDF