Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

­­Vitrolife förvärvar Cryo Management Ltd och breddar därmed produktportföljen

15:00 / 29 June 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife har ingått avtal om att förvärva Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF som utvecklat Primo Vision time-laps, ett system för embryoövervakning. Vitrolife får genom förvärvet tillgång till en produktportfölj i form av framgångsrika time-lapse produkter för IVF samt en utökad kunskap inom IVF teknologi och embryoutveckling.Vitrolife har ingått avtal om att senast i september förvärva samliga andelar i Cryo Management Ltd till en köpeskilling om MEUR 5 som kan utökas till MEUR 9 vid uppfyllande av definierade mål främst rörande försäljning under perioden 2013 till 2015. Förvärvet är villkorat av godkänd Due Diligence. Av den fasta köpeskillingen finansieras MEUR 3 genom ett förvärvslån samt MEUR 2 genom betalning av nyemitterade aktier eller kontanter. Om betalning sker genom aktier planeras detta att genomföras efter utdelning av dotterbolaget Xvivo Perfusion AB. Vitrolife räknar med att förvärvet kommer att ha en marginellt negativ effekt på vinst per aktie för 2012 på grund av utökade marknadsaktiviteter och transaktionskostnader men att verksamheten kommer att ge ett positivt bidrag från och med 2013.

Cryo Management Ltd med tillhörande dotterbolag Cryo Innovation Ltd ligger i Budapest, Ungern. Företaget bildades 2005, har ca 20 anställda och en budgeterad omsättning 2012 på cirka MEUR 2. Bolaget har framgångsrikt utvecklat, producerat och marknadsfört time-lapse produkter för främst IVF marknaden.

Primo Vision time-lapse tekniken innebär att embryon, dvs befruktade ägg, placeras i en odlingsskål i ett mikroskop som är placerat i en inkubator. Mikroskopet tar därefter med kort tidsintervall bilder på embryona under odlingsprocessen. Bilderna spelas sedan upp som en film vilken analyseras av en embryolog. Genom denna metod undviks bland annat dagens problem med att det känsliga embryot utsätts för stress vid utvärdering då embryot måste tas ut ifrån inkubatorn för bedömning. Time-lapse tekniken möjliggör även att studera embryots hela utveckling vilket ger ökade förutsättningar att välja det mest optimala embryot och därmed förbättra chansen till graviditet.

"Cryo Innovation och Vitrolife delar värderingarna och strävan att skapa resultat för kunden i form av ökad graviditet genom att tillhandahålla bästa möjliga kvalitet och teknologi. Bolagen har samma kunder i form av embryologer och gynekologer, vilket skapar synergivinster på försäljningsområdet. Cryo Innovation har framgångsrikt genom sin spetskunskap inom embryologi, bildbehandling och optik utvecklat en världsledande produktportfölj inom time-lapse. Vi bedömer möjligheterna som goda att genom att kombinera Vitrolifes medier med Cryo Innovations time-lapse system erbjuda förbättrade behandlingsresultat till våra kunder. Vi är imponerade av den framåtanda och kompetens som finns i Cryo Innovations organisation. De teknikområden som förvärvet tillför kommer att vara av stor betydelse för framtida utveckling inom Vitrolife" säger Thomas Axelsson, VD.

Göteborg 29 juni 2012 VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 29 juni 2012 kl. 15:00.

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation (http://www.xvivoperfusion.com/transplantation/) arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1725915

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1725916

Show as PDF