Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2012

08:30 / 7 February 2013 Vitrolife Press release

Hög tillväxt och förbättrad rörelsemarginalFjärde kvartalet

Kvarvarande verksamhet:

· Omsättningstillväxten var 24 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 98 MSEK (82), motsvarande en ökning om 20 procent i SEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 MSEK (2), motsvarande en rörelsemarginal om 12 procent (2). · Den 1 oktober delades transplantationsverksamheten ut till aktieägarna i Vitrolife varför den redovisas i rapporten som avvecklad verksamhet. Utdelningen medförde en icke-skattepliktig finansiell reavinst i Vitrolifekoncernen om 303 MSEK, vilket var mellanskillnaden av marknadsvärdet på Xvivo aktierna vid notering och det bokförda värdet på Xvivos nettotillgångar i Vitrolife vid utdelningstillfället. · Vitrolife slutförde förvärvet av Cryo Management Ltd, en av världens ledande aktörer inom time-lapse för IVF, baserat i Ungern. Förvärvet har bidragit med 3 MSEK till koncernens intäkter under fjärde kvartalet. · Ytterligare två stämningar i USA inlämnade mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag avseende transplantationsprodukten Perfadex®. Eftersom produkterna sålts före utdelningen av Xvivo hanterar Vitrolife stämningarna även framgent.

Helåret

Koncernen inklusive avvecklad verksamhet:

· Försäljningen uppgick till 404 MSEK (356). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 MSEK (41).

Kvarvarande verksamhet:

· Omsättningstillväxten var 18 procent i lokala valutor. Försäljningen uppgick till 362 MSEK (308), motsvarande en ökning om 18 procent i SEK. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50 MSEK (21), motsvarande en rörelsemarginal om 14 procent (7). · Resultat före skatt exklusive reavinst Xvivo uppgick till 50 MSEK (23). · Det operativa kassaflödet var 58 MSEK (22). · Thomas Axelsson utsågs till VD för Vitrolife. · Studie presenterades på ESHRE-konferensen som visade att Vitrolifes patenterade produkt EmbryoGlue® återigen visat sig förbättra chansen till graviditet. · Vitrolife förvärvade Cryo Management Ltd.

Efter årets utgång

· Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 0,60 SEK (0,60) per aktie.

Göteborg 7 februari 2013

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD


För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 februari 2013 kl. 08:30.

____________________________________________________________________________________________________________  Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har idag cirka 230 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan och Ungern. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1933039

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1933040

Show as PDF