Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ)

08:30 / 6 May 2014 Vitrolife Press release

På Vitrolifes årsstämma igår den 5 maj beslutades bl.a. följande:
  • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med 1,00 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till torsdagen den 8 maj 2014.

  • Omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Maris Hartmanis, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.

  • Styrelsearvode skall utgå med totalt 1.110.000 kronor, varav 330.000 kronor till styrelsens ordförande, 150.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna samt 30.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

  • Nyval av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor, samt den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson till revisorer för en mandatperiod om 3 år.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.980.000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Göteborg 6 maj 2014
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/