Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2014: Förvärv av FertiliTech och förstärkt resultat

08:30 / 6 February 2015 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
  • Förvärv av samtliga aktier i Unisense FertiliTech A/S ("FertiliTech"), marknadsledare inom embryoövervakning, time-lapse, för IVF.
  • Apportemission av 1 879 179 aktier för att delfinansiera förvärvet av FertiliTech.
  • Försäljningen uppgick till 137 MSEK (124), motsvarande en ökning med 11 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 4 procent i lokala valutor. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 5 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 8 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 MSEK (22), motsvarande en rörelsemarginal om 26 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 28 MSEK (15), vilket gav ett resultat per aktie om 1,39 SEK (0,77).
Helåret
  • Försäljningen uppgick till 511 MSEK (453), motsvarande en ökning med 13 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 8 procent i lokala valutor. I föregående års siffra ingick försäljning av transplantationsprodukten STEEN Solution™ till Xvivo om 13 MSEK. Rensat för detta uppgick försäljningsökningen till 11 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 143 MSEK (80), motsvarande en rörelsemarginal om 28 procent (18).
  • Nettoresultatet uppgick till 109 MSEK (57), vilket gav ett resultat per aktie om 5,46 SEK (2,84).  
Efter årets utgång
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1,50 SEK (1,00).
  • I samband med bokslutet beslutade styrelsen att justera bolagets lönsamhetsmål till att rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) ska uppgå till 30 procent.

Göteborg 6 februari 2015

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/