Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

11:00 / 31 March 2015 Vitrolife Press release

Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls tisdagen den 5 maj 2015 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 28 april 2015.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg, Att: Anita Ahlqvist, per telefon 031-721 80 83, per fax 031-721 80 99 eller per e-post aahlqvist@vitrolife.com.Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Fullmaktsformulär finns att tillgå på www.vitrolife.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd tisdagen den 28 april 2015.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:
  • Utdelning om 1,50 kronor per aktie med torsdagen den 7 maj 2015 som avstämningsdag för utdelningen.

  • Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Carsten Browall och Pia Marions samt nyval av Jón Sigurdsson. Maris Hartmanis har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carsten Browall. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden, 150 000 kronor till envar av övriga styrelse­ledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär en höjning av det totala beloppet med 330 000 kronor jämfört med föregående år.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 31 mars 2015
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/