Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Addtech

Technology trading group

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern med över 120 rörelsedrivande bolag inom utvalda nischer som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och lösningar. Addtech kan närmast beskrivas som förädlingslänken mellan leverantörer och kund där fokus är på att tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde. Bolaget har decentraliserat ansvarsområde och bedriver en aktiv förvärvsstrategi.Småskalighet i stor skala

Addtech är en teknikhandelskoncern bestående av mer än 120 rörelsedrivande bolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och system till i huvudsak nordiska industriföretag och tjänsteverksamheter. Addtech bedriver småskalighet i stor skala genom att kombinera de enskilda bolagens flexibilitet med koncernens nätverk och stora resurser. Ofta inleds kundrelationen med försäljning av standardiserade produkter för att sedan - i takt med att relationen stärks - övergå till ett fördjupat samarbete med skräddarsydda produkter, lösningar och tjänster.

Addtechs dotterbolag hjälper kunderna att hitta rätt lösningar på en allt mer komplex leverantörsmarknad. Bolagen tar effektivt fram rätt komponenter, lösningar och delsystem utformade efter kundernas utmaningar och behov. Genom ett globalt upparbetat nätverk av bolag och leverantörer har Addtech ackumulerat en god marknadskännedom, vilket möjliggör att ligga i framkant både vad gäller teknik och marknadsutveckling. Därmed är förutsättningarna goda för att leverera optimala lösningar till kunderna. På så sätt kan tekniskt och ekonomiskt mervärde tillföras.

Standardiserade produkter står i dagsläget för omkring halva Addtechs omsättning medan kundanpassande produkter, som ofta innebär bättre bruttomarginaler, utgör resterande del. Stort fokus är på hög teknisk kompetens i kombination med förståelse för kundens verksamhet som tillsammans ger mervärde till kunden och goda kundrelationer.

Fyra separata affärsområden

Dotterbolagen är indelade i fyra affärsområden; Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Components erbjuder tekniska standardkomponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik och hydraulik till kunder inom nordisk tillverkningsindustri. Energy är inriktat på produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och elinstallationsmarknaden. Industrial Process omfattar lösningar, delsystem och komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Detta affärsområde har en högre andel egna varumärken och produkter som marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder. Inom Power Solutions ligger fokus på utveckling, marknadsföring och försäljning av komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt för kontroll av rörelser och energiflöden.

Addtechs dotterbolag drivs som egna fristående bolag men delar den grundläggande affärsstrategin och följer de spelregler som satts upp inom koncernen. Addtech detaljstyr inte utan tar rollen som en mycket aktiv och engagerad ägare som driver strategiskt viktiga frågor men även stöttar i frågor som rör exempelvis juridik, ekonomi, utbildning, IT, affärssystem etc. Addtech kan, tack vare stor erfarenhet från arbete med dotterbolagen, tillföra nyförvärvade dotterbolag värdefull kompetens som förbättrar såväl lönsamhet som strategisk position efter förvärvstillfället. Att bolagen får behålla sin ursprungliga prägel och en hög integritet är dock viktigt för att minska risken att tappa såväl kunder som nyckelpersoner.

En aktiv förvärvsprocess

Addtech har en aktiv förvärvsstrategi och förvärvar dels för att förstärka befintliga verksamheter men även för att satsa på helt nya områden. Koncernen förvärvar i princip endast bolag med lönsam historik. Personliga relationer är av stor betydelse i förvärvsprocessen och ofta är Addtech välbekanta med förvärvsobjekten sedan tidigare.  Addtech är måna om att en försäljning ska upplevas som ett bra sätt för ägarna att realisera uppbyggda värden samtidigt som man kan vara fortsatt delaktiga i bolagets utveckling och få fördelarna av att bli en del i en större helhet.