Värdeskapande teknikhandelskoncern

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern beståendes av ett hundratal rörelsedrivande bolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter. Bolaget bedriver en aktiv förvärvsstrategi för att förstärka befintliga verksamheter eller satsa på helt nya områden.Småskalighet i stor skala

Addtech är en teknikhandelskoncern bestående av ett hundratal rörelsedrivande bolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och system till i huvudsak nordiska industriföretag och tjänsteverksamheter. Addtech bedriver småskalighet i stor skala genom att kombinera de enskilda bolagens flexibilitet med koncernens nätverk och stora resurser. Ofta inleds kundrelationen med försäljning av standardiserade produkter för att sedan - i takt med att relationen stärks - övergå till ett fördjupat samarbete med skräddarsydda produkter, lösningar och tjänster.

Standardiserade produkter står i dagsläget för omkring halva Addtechs omsättning medan kundanpassande och egenproducerade produkter som ofta innebär bättre bruttomarginaler successivt utgör en allt större del av omsättningen. Detta möjliggörs dels tack vare hög teknisk kompetens i kombination med förståelse för kundens verksamhet som tillsammans ger mervärde till kunden och goda kundrelationer.

Fyra separata affärsområden

Dotterbolagen är indelade i fyra affärsområden; Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Components erbjuder tekniska standardkomponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik och hydraulik till kunder inom nordisk tillverkningsindustri. Energy är inriktat på produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och elinstallationsmarknaden. Industrial Process omfattar lösningar, delsystem och komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Detta affärsområde har en högre andel egna varumärken och produkter som marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder. Inom Power Solutions ligger fokus på utveckling, marknadsföring och försäljning av komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt för kontroll av rörelser och energiflöden.

Addtechs över hundra dotterbolag drivs som egna fristående bolag men delar den grundläggande affärsstrategin och följer de spelregler som satts upp inom koncernen. Addtech detaljstyr inte utan tar rollen som en mycket aktiv och engagerad ägare som driver strategiskt viktiga frågor men även stöttar i frågor som rör exempelvis juridik, ekonomi, utbildning, IT, affärssystem etc. Addtech kan, tack vare stor erfarenhet från arbete med dotterbolagen, tillföra nyförvärvade dotterbolag värdefull kompetens som förbättrar såväl lönsamhet som strategisk position efter förvärvstillfället. Att bolagen får behålla sin ursprungliga prägel och en hög integritet är dock viktigt för att minska risken att tappa såväl kunder som nyckelpersoner.

En aktiv förvärvsprocess

Addtech har en aktiv förvärvsstrategi och förvärvar dels för att förstärka befintliga verksamheter men även för att satsa på helt nya områden. Koncernen förvärvar i princip endast bolag med lönsam historik eftersom erfarenheten säger att turn-arounds ofta är svåra att genomföra. Priset på små teknikhandelsbolag är generellt sett lägre än för teknikhandelskoncerner och värderingen är beroende av bolagets storlek och stabilitet i intjäningen.

Personliga relationer är av stor betydelse i förvärvsprocessen och ofta känner Addtech förvärvsobjekten sedan tidigare. Addtech har en strukturerad process som dock anpassas till olika förutsättningar. Addtech är måna om att en försäljning till Addtech ska upplevas som ett bra sätt för ägarna att realisera uppbyggda värden samtidigt som man kan vara fortsatt delaktiga i bolagets utveckling och få fördelarna av att bli en del i en större helhet.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.