Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Pressmeddelande Från Extra Bolagsstämma

12:00 / 17 December 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: PRESSMEDDELANDE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Mon, 17 Dec 2001 12:00:00 +0100

* Köp och försäljning av egna aktier* Optionsprogram

Köp och försäljning av egna aktierDen extra bolagsstämman i Addtech har idag beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i bolaget.Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet.Om 10 procent av samtliga aktier varit återköpta för 12 månader sedan hade resultatet per aktie under den senaste 12-månadersperioden förbättrats med 0,31 SEK. Avkastningen på eget kapital hade förbättrats med 7 procentenheter och soliditeten hade gått ned med 9 procentenheter till 31 procent per 30 september 2001. Avyttring av egna aktier får göras för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Avyttring skall göras på annat sätt än över Stockholmsbörsen. OptionsprogramStyrelsen avser att tilldela 700.000 s.k. personaloptioner till ca 55 ledande befattningshavare i koncernen. Bolagsstämman beslutade, för att möjliggöra detta, att bolaget skall överlåta högst 700.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av dessa personaloptioner.Optionerna skall tilldelas med 100.000 optioner till verkställande direktören och mellan 5.000 och 70.000 optioner per person till övriga. Varje option berättigar till köp av en aktie i Addtech av serie B. Priset per aktie (lösenkursen) är 44,80 SEK, vilket motsvarar 110% av den genomsnittliga kursen för Addtech-aktien under perioden 3 - 7 december 2001. Optionerna kan utnyttjas under perioden 19 juli 2004 - 18 februari 2005. Optionerna skall ej kunna överlåtas och skall endast kunna utnyttjas så länge anställningsförhållandet kvarstår. Optionerna utgör därmed inte värdepapper. Bland annat av dessa skäl tilldelas optionerna utan vederlag.Personaloptionsprogrammet kan medföra sociala avgifter för bolaget. Vid en årlig kursuppgång om 10% blir dessa avgifter, om alla optionerna utnyttjas vid löptidens slut, ca 2,2 MSEK.Om personaloptionerna utnyttjas, ökar antalet utelöpande aktier med ca 2,5 procent (1,6 procent av röstetalet). Mot detta står att återköp av aktier planeras, vilket minskar antalet utelöpande aktier.Stockholm 17 december 2001 För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10