Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Bergman & Beving Renodlas I Tre Nya Börsföretag

12:00 / 5 February 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: BERGMAN & BEVING RENODLAS I TRE NYA BÖRSFÖRETAG

Mon, 5 Feb 2001 12:00:00 +0100

Styrelsen i Bergman & Beving AB förbereder förslag till den ordinarie bolagsstämman om avknoppning och utdelning till aktieägarna av affärsenheterna: Electronics/Lagercrantz Group och Industry. De två nya bolagen avser att ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Bergman & Bevings verksamhet renodlas därigenom i tre separata börsnoterade bolag.

Bakgrunden till förslaget är att flera av koncernens affärsområden har uppnått sådan storlek och lönsamhet att de bedöms ha bättre förutsättningar för ytterligare tillväxt som självständiga enheter. Styrelsens bedömning är att avknoppningarna kommer att tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Varje bolags ledning och styrelse kan med en renodlad affärsidé, samt marknads- och produktinriktning helt fokusera kring den egna enhetens tillväxt och lönsamhet.

"Koncernens resultat förväntas nå en ny rekordnivå under innevarande verksamhetsår, som löper ut den 30 mars. Detta utgör grunden för bedömningen att flera av våra affärsområden nu är mogna att stå på egna ben", konstaterar Bergman & Bevings VD och koncernchef Anders Börjesson.

"Renodlingen skapar nya plattformar för tillväxt, där verksamhet, chefer och medarbetare synliggörs och där ledning och styrelse kan fokusera kring en spetsigare affärsidé. Ur ett aktiemarknadsperspektiv skapas enheter som lättare kan förstås och analyseras."

De tre nya börsföretagen

- Affärsområdena Electronics och Lagercrantz Group bildar tillsammans det nya bolaget "B2B Tech AB" som avses noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtbranscher som telekommunikation, elektronik och IT. Proforma har B2B Tech-koncernen under 12-månadersperioden 1 januari - 31 december 2000 haft en nettoomsättning på 2 615 MSEK och ett rörelseresultat före goodwill-avskrivningar på 181 MSEK. Den motsvarande genomsnittliga årliga omsättnings- och resultattillväxten mätt över den senaste treårsperioden, har uppgått till 25% respektive 22%.

- Affärsområdet Industry avses bli ett nytt O-listenoterat företag under namnet "Beving AddTech AB". Verksamheten är koncentrerad till industrikomponenter, produktions- och testsystem. Genom fokusering på kundens unika behov skapas mervärden som garanterar långa kundrelationer. Viktiga kundgrupper är mekanisk industri, fordonsindustrin och kunder som bedriver elektronikproduktion. Proforma har Beving AddTech-koncernen den senaste 12-månadersperioden haft en nettoomsättning på 2 305 MSEK och ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 193 MSEK. Den motsvarande genomsnittliga årliga omsättnings- och resultattillväxten mätt över den senaste treårsperioden, har uppgått till 21% respektive 16%.

- Affärsområdena Tools och MediTech utgör kärnan i Bergman & Beving AB som kommer att fortsätta att vara noterat på A-listan. Framtiden innehåller planer på expansiva förvärv inom såväl dessa verksamhetsområden som nya områden där Bergman & Bevings kompetens och kontaktnät kring värdeskapande teknikhandel kommer till sin rätt. Bergman & Bevings roll som utvecklare av teknikföretag förstärks härmed. Proforma har Bergman & Beving-koncernen, efter avskiljning av B2B Tech och Beving AddTech, den senaste 12-månadersperioden haft en nettoomsättning på 3 725 MSEK och ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 166 MSEK.

Avknoppningarna avses ske i form av utdelning enligt Lex Asea efter beslut på ordinarie bolagsstämma i Bergman & Beving AB den 22 augusti 2001. Bolagets bedömning är att de förutsättningar som krävs för att Lex Asea skall kunna tillämpas är uppfyllda. Detta innebär att aktieägarna i Bergman & Beving AB erhåller aktierna i de nya enheterna som utdelning och att denna är skattefri för mottagaren och inte föranleder någon uttagsbeskattning för det utdelande bolaget.

I samband med omstruktureringen av koncernen kommer ledande befattningshavare i respektive enhet att erbjudas nya incitamentsprogram. Nuvarande konvertibel- och optionsinnehavare kommer, utöver avtalsenlig omräkningsklausul, att erbjudas ett återköpsprogram.

Avknoppningarna och den nya strukturen kommer att kommenteras på Bergman & Bevings frukostmöte i Finanstidningens regi under tisdagen den 6 februari kl 08.00 till 09.00 på Operaterassen i Stockholm. Anmälan sker till Yvonne Stefansson per e-post ste@bb.se alternativt per telefon 08-6601030.

Handelsbanken Investment Banking är finansiell rådgivare till Bergman & Beving AB.

Stockholm den 5 februari 2001

BERGMAN & BEVING AB (publ)

Styrelsen

För kompletterande frågor kontakta Anders Börjesson, VD och koncernchef telefon 08 - 660 10 30. Bergman & Bevings hemsida är www.bb.se