Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Förberedelser Inför Avknoppningar I Bergman & Beving

12:00 / 6 April 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: FÖRBEREDELSER INFÖR AVKNOPPNINGAR I BERGMAN & BEVING

Fri, 6 Apr 2001 12:00:00 +0200

I pressmeddelande den 5 februari 2001 meddelades att styrelsen i Bergman & Beving AB förbereder förslag till ordinarie bolagsstämma den 22 augusti 2001 om avknoppning och utdelning till aktieägarna av dotterkoncernerna Beving AddTech AB och B2B Tech AB. De tidigare arbetsnamnen Beving AddTech AB och B2B Tech AB har ersatts av namnen AddTech AB och Lagercrantz Group AB. De två nya affärsenheterna avser att ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Styrelse och ledning i AddTech AB (tidigare affärsområde Industry) Styrelsen i AddTech AB kommer att bestå av Anders Börjesson, Tom Hedelius, Urban Jansson, Lars Spongberg samt Roger Bergqvist (VD).Ledningen kommer, som tidigare meddelats, att utgöras av Roger Bergqvist (VD), Kennet Göransson, Johnny Öhman och Anders Claeson. Styrelse och ledning i Lagercrantz Group AB (tidigare affärsområdena Electronics och Lagercrantz Group) Styrelsen i Lagercrantz Group AB kommer att bestå av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund samt Jan Friis (VD).

Ledningen kommer att bestå av Jan Friis (VD), Per Ikov (vVD) och Mattias Sonnenfeld (vVD). Jan Friis har under många år lett verksamheten inom Affärsområde Electronics. Jörgen Wigh som tidigare annonserats som blivande VD tillträder därmed ej denna befattning. Omstruktureringar för ökad framtida konkurrenskraft Bergman & Beving har i samband med de föreslagna avknoppningarna beslutat lägga upp en omstruktureringsreserv uppgående till totalt 87 MSEK. Reserven kommer, tillsammans med noteringskostnader beräknade till drygt 18 MSEK, att redovisas som jämförelsestörande poster i bokslutet den 31 mars 2001 och moträknas således tidigare redovisade jämförelsestörande intäkter under räkenskapsåret. Dessa avsåg fastighetsförsäljningar och SPP-medel och uppgick till 216 MSEK varför nettot blir en positiv jämförelsestörande post för räkenskapsåret om cirka 111 MSEK. Omstruktureringsreserven avser till 65 MSEK Lagercrantz Group-koncernen, där åtgärder för ökad effektivitet och konkurrenskraft igångsätts. Syftet är att tidigt möta den förväntade konjunkturavmattningen samt att reservera för två specifika fall av befarade kundförluster mot företag inom telecomsektorn.

Den resterande delen av omstruktureringsreserven, cirka 22 MSEK, är hänförlig till den del av Bergman & Beving som inte avknoppas och avser organisationsförändringar samt åtgärder för effektivitetsförbättringar. Stockholm den 6 april 2001 BERGMAN & BEVING AB (publ) För kompletterande frågor kontakta: Anders Börjesson, VD och koncernchef i Bergman & Beving AB, telefon 08 - 660 10 30