Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Kallelse Till Bolagsstämma I Addtech Ab (Publ)

12:00 / 11 July 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I ADDTECH AB (PUBL)

Thu, 11 Jul 2002 12:00:00 +0200

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2002, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan om deltagandeFör att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare* dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 augusti 2002.* dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 508, 169 29 Solna, per telefon 08-470 49 00, fax 08-470 49 01 eller info@addtech.com senast torsdagen den 15 augusti 2002, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 9 augusti 2002.Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande.2. Val av ordförande vid stämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.5. Val av en eller två justeringsmän.6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.8. Verkställande direktörens anförande.9. Besluta) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,b) om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.10. Bestämmande av antalet syrelseledamöter och styrelsesuppleanter.11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.14. Övriga ärenden.15. Stämmans avslutande.Styrelsens förslag till beslutPunkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdagStyrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,20 SEK per aktie och att fredagen den 23 augusti 2002 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förlaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg onsdagen den 28 augusti 2002 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.Punkt 13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktierStyrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.Syftet med att förvärva egna aktier är dels att förbättra koncernens kapitalstruktur, avkastning på eget kapital och vinst per aktie, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det av bolagsstämman den 17 december 2001 beslutade optionsprogrammet för ledande befattningshavare.Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 6 augusti 2002 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Övriga förslag till beslutFöljande förslag har stöd av större aktieägare i Addtech AB. Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanterFem ordinarie ledamöter utan suppleanter.Punkt 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerEtt styrelsearvode om 800 000 SEK att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Punkt 12 Val av styrelseledamöterOmval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg.Stockholm i juli 2002StyrelsenFör ytterligare information kontakta:Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10