Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Extra bolagsstämma i Addtech AB

13:24 / 29 November 2004 Addtech Press release

Extra bolagsstämma i Addtech AB

Mon, 29 Nov 2004 13:24:06 +0100

Vid extra bolagsstämma har idag fattats beslut om förlängning av befintligt personaloptionsprogram och därmed sammanhängande beslut om överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att befintliga personaloptioner, som berättigar till köp av aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 44,80 kronor per aktie under perioden 19 juli 2004 -18 februari 2005, förlängs att löpa till och med den 18 februari 2010 på huvudsakligen oförändrade villkor. Vidare skall styrelsen kunna nytilldela optioner, som förfallit på grund av att tidigare optionsinnehavare lämnat anställning i koncernen, till personer som erhållit befattning som verkställande direktör i koncernbolag efter utgången av december 2001 och till personer som utfört extraordinära insatser.Programmet omfattar högst 700 000 personaloptioner, fördelat med högst 100 000 optioner till verkställande direktören och med 5 000 - 70 000 optioner till övriga ledande befattningshavare.

Extra bolagsstämma i Addtech AB

Show as PDF