Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Välkommen till bolagsstämma i Addtech AB (publ)

09:40 / 9 July 2004 Addtech Press release

Välkommen till bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Fri, 9 Jul 2004 09:40:23 +0200

Ordinarie bolagsstämma i Addtech AB hålls torsdag 19 augusti 2004 kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

 •        dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndag 9 augusti 2004,
 •        dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ.), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon 08-470 49 00, fax 08-470 49 01 eller e-post info@addtech.com senast måndag 16 augusti 2004 kl 15.00. Vid anmälan måste följande anges: aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer) samt information om antalet aktier.
 • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndag 9 augusti 2004.

  Utbetalning av utdelning

  I bolagsstämmans beslut om utdelning kommer att anges den dag då aktieägare skall vara inregistrerade i den av VPC AB förda aktieboken för att vara berättigade till utdelning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdag 24 augusti 2004.

  Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utdelning utsändas från VPC AB fredag 27 augusti 2004 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

  Adress- och bankkontoändring

  Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer bör snarast anmäla förändringen till sin förvaltare eller sitt kontoförande institut (bank). Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av bankerna.

  Se hela kallelsen i bifogad fil.

  Ordinarie bolagsstämma i Addtech AB

  Show as PDF