Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar affärsområdet MediTech från Bergman & Beving

08:01 / 4 February 2005 Addtech Press release

Addtech förvärvar affärsområdet MediTech från Bergman & Beving

Fri, 4 Feb 2005 08:01:28 +0100

Addtech har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bergman & Beving MediTech AB(MediTech). Årsomsättningen i MediTech uppgår till cirka 582 MSEK med ett rörelseresultatproforma under den senaste tolvmånadersperioden om cirka 27 MSEK. Antalet medarbetare uppgårtill 236.

MediTech är leverantör av instrument och förbrukningsvaror till laboratorier inom industri, vård och forskning samt diagnostisk utrustning för sjukvården. Affärsområdets huvudmarknad är Norden och exempel på kundgrupper är läkemedelsindustri, processindustri, landsting samt högskolor och universitet.

MediTech marknadsför produkter från världsledande leverantörer såsom Diagnostika Stago, Eppendorf, Horiba ABX, Kemotron, Radiometer, Shimadzu, Vega, Yokogawa och Zeiss. Försäljningen sker med ett stort inslag av personlig försäljning där medarbetarnas specialistkunskap är en viktig framgångsfaktor för att kunna leverera lösningar som skapar mervärden för kunden.

"MediTech passar utmärkt in i Addtechs affärsmodell, som bygger på att vara en förädlande länk mellan ledande tillverkare och krävande kunder på våra hemmamarknader. Produkterna har också ett så högt tekniskt innehåll, att vår tradition med personlig försäljning och hög teknisk kompetens är en avgörande framgångsfaktor. Det här är den typ av verksamhet som passar väl in i Addtechs organisationsform, där små spetsiga operativa enheter är avgörande för att nå ledande positioner inom smala marknadsnischer. I den miljön är vi övertygade om att MediTech kommer att få bra möjligheter till ytterligare tillväxt",

säger Roger Bergqvist, VD i Addtech AB. "MediTech kommer att utgöra ett eget affärsområde inom Addtech och vi förstärker därigenom vår plattform för fortsatt tillväxt."

Köpeskillingen uppgår till cirka 175 MSEK, varav 10 MSEK är en villkorad tilläggsköpeskilling kopplad till utvecklingen i MediTech under det närmaste året. Eget kapital i MediTech beräknas vid förvärvstillfället uppgå till 100 MSEK. Förvärvet görs i form av en kontantaffär. Det i affärsområdet MediTech ingående dotterbolaget Nordiska Dental AB omfattas inte av förvärvet.

Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie från och med tillträdet, vilket planeras till den 31 mars 2005. Förvärvet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämmor i Addtech respektive Bergman & Beving den 9 mars 2005. Förvärvet är anmälningspliktigt till konkurrensmyndigheten i Norge.

Ordföranden och vice ordföranden i Addtech ABs styrelse är även styrelseledamöter i Bergman & Beving AB (publ). Detta har lett till att dessa ledamöter inte deltagit i respektive styrelses handläggning eller beslut i denna fråga.

Addtechs styrelse har gjort bedömningen att förvärvet av MediTech inte är ett bolagsstämmoärende enligt relevanta lagregler och noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Denna bedömning har även bekräftats av externa rådgivare. Mot bakgrund av parternas historiska koppling till varandra samt styrelsesammansättning och ägarförhållanden i de bägge bolagen, har styrelsen i Addtech, trots detta, bedömt det som lämpligt, att en extra bolagsstämma i Addtech fattar beslut i ärendet.

Styrelsen i Addtech har beslutat att kalla till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 9 mars 2005. Kallelse till den extra bolagsstämman beräknas ske den 11 februari 2005. Styrelsen har med anledning av den föreslagna överlåtelsen inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. "fairness opinion") från en oberoende  expert. Värderingsutlåtandet jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Addtech samt på bolagets hemsida två veckor före bolagsstämman. Styrelsens ordförande och vice ordförande har meddelat att de ämnar delta i bolagsstämman i egenskap av aktieägare.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF