Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till extra bolagsstämma i Addtech AB (publ)

17:30 / 10 February 2005 Addtech Press release

Kallelse till extra bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Thu, 10 Feb 2005 17:30:00 +0100

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 mars 2005 kl 9.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN MM

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 februari 2005 samt dels anmäla deltagande senast kl 15.00 måndagen den 7 mars 2005 under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 Stockholm eller per telefon 08-470 49 00 eller telefax 08-470 49 01 eller via e-post info@addtech.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 25 februari 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Bergman & Beving MediTech AB

8) Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT UNDER PUNKT 7:

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Bergman & Beving MediTech AB.

Addtech AB (publ) ("Addtech") har den 3 februari 2005 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Bergman & Beving MediTech AB ("MediTech"). Förvärvet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämmor i Addtech respektive Bergman & Beving AB (publ) ("Bergman & Beving").

Motiv till förvärvet

MediTech är leverantör av instrument och förbrukningsvaror till laboratorier inom industri, vård och forskning samt diagnostisk utrustning för sjukvården. Affärsområdets huvudmarknad är Norden och exempel på kundgrupper är läkemedelsindustri, processindustri, landsting samt högskolor och universitet.

Produkterna som marknadsförs har ett högt tekniskt innehåll, vilket kräver personlig försäljning. Medarbetarnas specialistkunskap är därmed en viktig framgångsfaktor för att kunna leverera lösningar som skapar mervärden för kunden. Det är styrelsens bedömning att MediTech passar väl in i Addtechs affärsmodell, som bygger på att vara en förädlande länk mellan ledande tillverkare och krävande kunder.

MediTech kommer att utgöra ett eget affärsområde inom Addtech och beräknas därigenom förstärka Addtechs plattform för fortsatt tillväxt.

Villkor kring förvärvet

Förvärvet avser 100 procent av aktierna i MediTech inkluderande samtliga dotterbolag med undantag av Nordiska Dental AB. Årsomsättningen för den förvärvade verksamheten uppgår till cirka 582 MSEK med ett rörelseresultat proforma under den senaste tolvmånadersperioden om cirka 27 MSEK. Antalet medarbetare uppgår till 236.

Köpeskillingen uppgår till cirka 175 MSEK, varav 10 MSEK utgör en villkorad tilläggsköpeskilling kopplad till utvecklingen i MediTech under det närmaste året. Eventuell tilläggsköpeskilling beräknas att utbetalas av Addtech i mars 2006. Eget kapital i MediTech beräknas vid förvärvstillfället uppgå till 100 MSEK. Förvärvet görs i form av en kontantaffär och bedöms ha en positiv effekt på vinst per aktie från och med förvärvstillfället. Givet godkännande från extra bolagsstämmor i Addtech respektive Bergman & Beving samt från konkurrensmyndigheten i Norge beräknas tillträde av aktierna i MediTech ske den 31 mars 2005.

Värdering

Styrelsen har med anledning av det föreslagna förvärvet av MediTech inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. "fairness opinion") från Deloitte, i egenskap av oberoende expert. Värderingsutlåtandet jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget enligt nedan.

Styrelsens förslag

Addtechs styrelse har gjort bedömningen att förvärvet av MediTech inte är ett bolagsstämmoärende enligt relevanta lagregler och noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Denna bedömning har även bekräftats av externa rådgivare. Mot bakgrund av Addtechs och Bergman & Bevings historiska koppling till varandra samt styrelsernas sammansättning och ägarförhållanden i de bägge bolagen, har styrelsen i Addtech, trots detta, bedömt det vara lämpligt, att en extra bolagsstämma i Addtech fattar beslut i ärendet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det föreslagna förvärvet av samtliga aktier i MediTech.

Ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Addtech är även styrelseledamöter i Bergman & Beving. Med beaktande härav har de inte deltagit i respektive styrelses handläggning eller beslut i denna fråga. De har emellertid meddelat att de ämnar delta i Addtechs extra bolagsstämma i egenskap av aktieägare.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i ovanstående fråga utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt värderingsutlåtandet från Deloitte hålls tillgängliga från och med den 23 februari 2005 hos bolaget, Gamla Brogatan 11, Stockholm och på bolagets hemsida (www.addtech.com). Handlingarna skickas till de aktieägare som anmäler sig för deltagande vid stämman samt till de övriga aktieägare som så begär.

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF