Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till bolagsstämma i Addtech AB (publ)

08:00 / 8 July 2005 Addtech Press release

Kallelse till bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Fri, 8 Jul 2005 08:00:00 +0200

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2005, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare

 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 5 augusti 2005,
 • dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon 08-470 49 00, fax 08-470 49 01 eller info@addtech.com senast måndagen den 15 augusti 2005, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier.
 • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 5 augusti 2005.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.Stämmans öppnande.

  2.Val av ordförande vid stämman.

  3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4.Godkännande av dagordning.

  5.Val av en eller två justeringsmän.

  6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

  8.Verkställande direktörens anförande.

  9.Beslut

  a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

  b)  om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

  c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

  10.Beslut om ändring av bolagsordningen.

  11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

  12.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

  13.Val av styrelseledamöter.

  14.Val av revisor.

  15.Fråga om inrättande av valberedning, valberedningens uppdrag samt hur ledamöter av valberedningen skall utses.

  16.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

  17.Övriga ärenden.

  18.Stämmans avslutande.

  FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-15 I DAGORDNINGEN

  Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslöt bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för större aktieägare utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval. Nomineringskommittén utgörs av Magnus Bakke, Robur Fonder, Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Mats Gustafsson, SEB Fonder, Tom Hedelius och Pär Stenberg.

  Nomineringskommittén, vars medlemmar representerar drygt 47 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

  2          Val av ordförande vid stämmanAnders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

  11        Bestämmande av antalet styrelseledamöter

  Sex ledamöter.

  12        Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerSammanlagt styrelsearvode om 1 300 000 kronor, att fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. För kommittéarbete utgår inget arvode.

  Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

  13        Val av styrelseledamöter

  Omval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg. Nyval av Eva Elmstedt. 

  Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för 2004/2005 samt på bolagets hemsida.

  14        Val av revisor

  För tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2009 föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. KPMG Bohlins AB har anmält att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor.

  15        Fråga om inrättande av valberedning, valberedningens uppdrag samt hur ledamöter av valberedningen skall utses

  Nomineringskommittén föreslås ersättas av en Valberedning.

  Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till ordinarie bolagsstämma lämna förslag om:

  -   ordförande vid ordinarie bolagsstämma

  -   styrelseledamöter

  -   arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter

  -   i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden

  -   principer för val av ledamöter till valberedningen.

  Föreslås att valberedningen intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2006 skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de största aktieägarna per 31 december 2005 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006.

  Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

  I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN ENLIGT OVAN

  9          Kontant utdelning och avstämningsdagStyrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 2,75 kronor per aktie och att måndagen den 22 augusti 2005 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg torsdagen den 25 augusti 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

  10        Beslut om ändring av bolagsordningenStyrelsen förslag innebär i huvudsak att:

  -   inga styrelsesuppleanter utses

  -   till bolagets revisor väljs ett registrerat revisionsbolag.

  16        Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktierStyrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.

  Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

  Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-10 samt 16 i föredragningslistan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med onsdagen den 3 augusti 2005 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

  Stockholm i juli 2005Addtech AB (publ)Styrelsen________________________

  Addtech AB, Box 602, 101 32  Stockholm, Tel 08-470 49 00, Fax 08-470 49 01 www.addtech.com, info@addtech.com            

  För ytterligare information kontakta

  Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10

  Pressmeddelande (PDF)

  Show as PDF