Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

IFRS-justerade siffror 2004/2005 för Addtech

13:34 / 15 August 2005 Addtech Press release

IFRS-justerade siffror 2004/2005 för Addtech

Mon, 15 Aug 2005 13:34:53 +0200

Från och med räkenskapsåret 2005/2006, vilket för Addtech-koncernen startar den 1 april 2005, rapporterar Addtech koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för det första kvartalet 2005/2006 kommer att publiceras den 17 augusti 2005 och blir den första finansiella rapporten från Addtech som upprättas enligt IFRS.

Redovisningsrekommendationer som utfärdats av Redovisningsrådet har, i synnerhet under senare år, nära anslutit till IFRS. De svenska rekommendationerna har dock inte omfattat alla de områden som IFRS behandlar och de har inte heller till fullo uppdaterats i takt med att förändringar skett i enskilda IFRS. Addtech har till och med räkenskapsåret 2004/2005 följt rekommendationerna från Redovisningsrådet och har därigenom gradvis tillämpat en redovisning som ansluter till IFRS.

Den information som lämnas nedan ger en beskrivning av de mest väsentliga ändringarna samt effekterna av dessa på Addtechs koncernredovisning för 2004/2005. Övergångseffekterna är preliminära och kan komma att ändras på grund av tillägg och ändringar i IFRS under 2005 eftersom övergångsinformationen och justeringarna skall baseras på gällande IFRS per 31 mars 2006. Sammanfattningsvis har övergången följande huvudsakliga effekter på Addtech:

 • Rörelseresultatet påverkas med 8 MSEK, främst beroende på återläggning av goodwill-avskrivningar (IFRS 3 Rörelseförvärv) med netto 8 MSEK. Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar, som till viss del ersätter tidigare gjorda goodwillavskrivningar på förvärv från och med den 1 april 2004, uppgick med tillämpning av IFRS till 1 MSEK under 2004/2005.
 • Resultat före skatt påverkas av IFRS med 8 MSEK.
 • Årets resultat påverkas av IFRS med 7 MSEK.
 • Rörelsemarginalen förbättras från 6,7 procent till 7,0 procent vid övergång till IFRS, främst beroende på upphörande med goodwillavskrivningar.
 • Vinst per aktie ökar från 4,56 SEK till 4,83 SEK vid övergång till IFRS.
 • Eget kapital per 31 mars 2005 ökar till 465 MSEK vid övergång till IFRS.
 • Nettoomsättning och kassaflöde från den löpande verksamheten påverkas inte av övergången till IFRS.
 • Finansiella instrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Tillämpningen av IAS 39 sker från och med den 1 april 2005 utan att jämförelsetalen för 2004/2005 omräknas.
 • Stockholm den 15 augusti 2005

  Addtech AB (publ)

  Pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  IFRS-justerade siffror 2004/2005

  Show as PDF