Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

10:00 / 11 July 2006 Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Tue, 11 Jul 2006 10:00:59 +0200

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 augusti 2006, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 augusti 2006,
 • dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon 08-470 49 08, fax 08-470 49 01 eller info@addtech.com senast fredagen den 18 augusti 2006, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2006.
 • Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 16 augusti 2006.

  Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person skall vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  8. Verkställande direktörens anförande.
  9. Beslut
   1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   2. om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  10. Redogörelse för valberedningens arbete.
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
  13. Val av styrelseledamöter.
  14. Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen skall utses samt valberedningens uppdrag.
  15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission.
  18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
  19. Övriga ärenden.
  20. Stämmans avslutande.

  FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

  Den ordinarie bolagsstämman 2005 beslöt bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för större aktieägare utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. Valberedningen utgörs av Magnus Bakke, Robur Fonder, Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Björn Franzon, Fjärde AP-fonden, Tom Hedelius och Pär Stenberg.

  Valberedningen, vars medlemmar representerar cirka 50 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

  2.  Val av ordförande vid stämman

  Anders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

  Sex ledamöter.

  12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

  Sammanlagt styrelsearvode om 1 300 000 kronor, att fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. För utskottsarbete utgår inget arvode.

  Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

  13. Val av styrelseledamöter

  Omval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg.

  Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för 2005/2006 samt på bolagets hemsida.

  14. Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen skall utses samt valberedningens uppdrag

  Föreslås att valberedningen intill slutet av årsstämman 2007 skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2006 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

  I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

  -  ordförande vid årsstämman

  -  styrelseledamöter

  -  arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter

  -  i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden

  -  principer för val av ledamöter till valberedningen.

  I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN ENLIGT OVAN

  9b. Beslut om kontant utdelning och avstämningsdag

  Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 4,00 kronor per aktie och att fredagen den 25 augusti 2006 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg onsdagen den 30 augusti 2006 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

  15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

  Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen är utformade för att säkerställa att Addtech-koncernen kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt aktierelaterat personaloptionsprogram. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling.Styrelsens förslag innebär att bolaget i allt väsentligt skall fortsätta tillämpa nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen, såsom framgår av årsredovisningen för verksamhetsåret 2005/2006.

  16. Beslut om ändring av bolagsordningen 

  Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen, bland annat med anledning av att en ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006.

  Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande:

  § 4

  Ändras så att intervallet för bolagets aktiekapital skall vara lägst fyrtio (40) miljoner kronor och högst etthundrasextio (160) miljoner kronor.

  § 5

  Ändras så att uppgift om nominellt belopp ersätts med uppgift om lägsta och högsta antal aktier, vilket skall vara lägst tjugo (20) miljoner och högst åttio (80) miljoner aktier.

  § 6

  Ändras så att företrädesrätten vid kvittningsemissioner skall vara densamma som vid kontantemissioner och att sådan företrädesrätt skall gälla även vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

  Bestämmelserna om aktieslaget serie C utgår.

  § 8

  Ändras så att uppgiften om styrelseledamöternas mandatperiod tas bort då den följer av aktiebolagslagen (2005:551).

  § 10

  Ändras så att uppgiften om revisors mandatperiod tas bort då den följer av aktiebolagslagen (2005:551) och för att möjliggöra att revisor som valts för en fyraårsperiod därefter kan omväljas för en treårsperiod.

  § 12

  Ändras så att "ordinarie bolagsstämma" ersätts med "årsstämma" samt så att punkten 9 även inbegriper fastställande av arvoden åt revisor.

  § 13

  Ändras så att "ordinarie bolagsstämma" ersätts med "årsstämma" samt så att det framgår att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

  Bestämmelse införs med innebörden att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämma.

  § 14 (ändras till § 15)

  Ändras så att avstämningsförbehållet överensstämmer med den nya aktiebolagslagen (2005:551).

  Ny § 14

  Styrelsen ges rätt att på bolagets bekostnad samla in årsstämmofullmakter på i lagen angivet sätt.

  17. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska aktiekapitalet med 3 400 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 1 700 000 aktier av serie B som Addtech innehar. Minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

  Beslut om minskning av aktiekapitalet kan verkställas utan krav på Bolagsverkets tillstånd om Addtech samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet minskar till följd av beslutet. Årsstämman föreslås därför besluta om, att genom en fondemission öka aktiekapitalet med 3 544 924,80 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

  18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.

  Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

  Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

  ________________________

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b, 15, 16, 17 och 18 i dagordningen samt därtill hörande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med tisdagen den 8 augusti 2006 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt valberedningens förslag kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida på internet under adress www.addtech.com från samma tidpunkt.

  Stockholm i juli 2006

  Styrelsen

  Addtech AB (publ)

  Addtech AB, Box 602, 101 32 Stockholm, Tel 08-470 49 00, Fax 08-470 49 01www.addtech.com, info@addtech.com

  För ytterligare information kontakta

  Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10

  Pressmeddelande (PDF)

  Show as PDF