Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

18:08 / 17 July 2007 Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Tue, 17 Jul 2007 18:08:39 +0200

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 augusti 2007, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 augusti 2007,
 • dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Addtech AB (publ), Box 602,     101 32 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01 eller via e-post
 •     info@addtech.com senast torsdagen den 23 augusti 2007, kl 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn,

      personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier. Uppgifterna som lämnas vid anmälan

      kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 augusti 2007.

  Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person skall vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida på Internet.

  Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 21 augusti 2007 till 23 632 832 respektive 33 567 158. Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.

  2. Val av ordförande vid stämman.

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och          

      koncernrevisionsberättelsen.

  8. Verkställande direktörens anförande.

  9. Beslut

       a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och  

        koncernbalansräkningen,

       b) om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

       c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  10. Redogörelse för valberedningens arbete.

  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

  12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

  13.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

  14. Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen skall utses samt valberedningens uppdrag.

  15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

  17. Övriga ärenden.

  18. Stämmans avslutande.

  FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

  Årsstämman 2006 beslöt att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Björn Franzon, företrädande Fjärde AP-fonden, Tom Hedelius, Marianne Nilsson, företrädande Swedbank Robur och Pär Stenberg.

  Valberedningen, vars medlemmar representerar mer än 48 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

  2.        Val av ordförande vid stämman

  Anders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

  11.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter

  Sex ledamöter.

  12.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

  Sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 kronor, att fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. För utskottsarbete utgår inget arvode.

  Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

  13.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

  Omval av styrelseledamöterna Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg. Anders Börjesson skall utses till styrelseordförande.

  Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för 2006/2007 samt på bolagets hemsida.

  14.       Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen skall utses samt valberedningens 

              uppdrag

  Föreslås att valberedningen skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2007 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008.

  Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

  I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

        -         ordförande vid årsstämman

        -         styrelseledamöter och styrelseordförande

        -         arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter

        -         i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden

        -         principer för val av ledamöter till valberedningen.

  I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15 och 16  

  9b.       Beslut om kontant utdelning och avstämningsdag

  Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 6,00 kronor per aktie och att torsdagen den 30 augusti 2007 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg tisdagen den 4 september 2007 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

  15.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

  Riktlinjerna skall gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

  Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen skall vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.Rörlig lön baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

  Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet skall innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

  Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt skall pensionerna vara avgiftsbestämda.

  Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

  Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

  Styrelsen skall äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning.

  Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

  16.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till gällande börskurs.

  Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

  Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

  ________________________

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen) och 16 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med måndagen den 13 augusti 2007 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt valberedningens förslag kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida på Internet under adress www.addtech.com från samma tidpunkt.

  Stockholm i juli 2007

  Styrelsen

  Addtech AB (publ)

  För ytterligare information kontakta

  Kennet Göransson, CFO, Addtech AB, +46 8 470 49 10

  Addtech är en teknikhandelskoncern som inom valda nischer utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industriföretag och servicenäring. Koncernen har en årsomsättning om cirka 3,8 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri samt laboratorier inom vård och forskning i Norden. Addtech tillför kunden både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Addtechaktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm

  Pressmeddelande (PDF)

  Show as PDF