Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

10:08 / 17 July 2008 Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Thu, 17 Jul 2008 10:08:24 +0200

Aktieägarna i Addtech AB (publ) , org. nr. 556302-9726,  kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 augusti 2008, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 augusti 2008,

  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 602, 101 32 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.com eller via e-post info@addtech.com senast torsdagen den 21 augusti 2008, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2008.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 19 augusti 2008.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida på Internet.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 19 augusti 2008 till 23 632 832 respektive 33 555 062. Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5.          Val av en eller två justeringsmän.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och             koncernrevisionsberättelsen.

8.          Verkställande direktörens anförande.

9.          Beslut

             a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 

             koncernbalansräkningen,

             b)  om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

             c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.       Redogörelse för valberedningens arbete.

11.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

13.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14.       Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag.

15.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.       Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission.

17.       Beslut om justeringsbemyndigande.

18.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

19.       Övriga ärenden.

20.       Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2007 beslöt att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2007 och be dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur och Pär Stenberg.

Valberedningen, vars medlemmar representerar mer än 49 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

2.         Val av ordförande vid stämman

Anders Börjesson såsom ordförande vid stämman.

11.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ledamöter.

12.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 kronor, att fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. För utskottsarbete utgår inget arvode.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg. Nyval av Johan Sjö. Anders Börjesson ska utses till styrelseordförande.

Beskrivning av styrelsens ledamöter, inklusive den föreslagna nya ledamoten Johan Sjö, återfinns i årsredovisningen för 2007/2008 samt på bolagets hemsida.

14.       Beslut om valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag

Föreslås att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2008 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

-                 ordförande vid årsstämman

-                 styrelseledamöter och styrelseordförande

-                 arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter

-                 i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden

-                 principer för hur ledamöter till valberedningen ska utses.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15, 16, 17 och 18

9b.       Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 7,00 kronor per aktie och att torsdagen den 28 augusti 2008 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom VPCs försorg tisdagen den 2 september 2008 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15.       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.Rörlig lön baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

16.       Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska aktiekapitalet med 1 935 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 900 000 aktier av serie B som Addtech innehar. Minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet kan verkställas utan krav på Bolagsverkets tillstånd om Addtech samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet minskar till följd av beslutet. Årsstämman föreslås därför besluta om, att genom en fondemission öka aktiekapitalet med 2 273 283,20 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemission ska fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, och aktieägare med minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna av serie B, rösta för förslaget.

17.       Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslut enligt punkt 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC AB. 

18.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till gällande börskurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med att förvärva egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det optionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

För giltigt beslut av stämman enligt punkt 18 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för förslaget.

________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttranden enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen), 16 (inklusive revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen) och 18 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från och med måndagen den 11 augusti 2008 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt valberedningens förslag kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida på Internet under adress www.addtech.com från samma tidpunkt.

Stockholm i juli 2008

Styrelsen

Addtech AB (publ)

Addtech AB, Box 602, 101 32 Stockholm, Tel +46 (0)8-470 49 00, Fax +46 (0)8-470 49 01www.addtech.com, info@addtech.com

För ytterligare information kontakta

Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 (0)8-470 49 10

 

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF