Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 25 augusti 2008

17:44 / 25 August 2008 Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 25 augusti 2008

Mon, 25 Aug 2008 17:44:07 +0200

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

UtdelningUtdelningen fastställdes till 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 28 augusti 2008. Utdelning beräknas utsändas från VPC AB den 2 september 2008.

Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Urban Jansson och Lars Spongberg samt nyval av Johan Sjö, verkställande direktör och koncernchef i Addtech AB. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Indragning av återköpta aktierÅrsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag minska totalt antal aktier genom indragning av 900 000 tidigare återköpta B-aktier.

Återköp av egna aktierÅrsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001.

Förvärv ska ske på OMX Nordiska Börs Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över OMX Nordiska Börs Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 25 augusti 2008 att återköpa aktier i bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 589 500 aktier av serie B, vilka utgör 6,7 procent av de utgivna aktierna och 4,7 procent av röstetalet. Av det egna innehavet är 342 500 aktier reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive bolagets innehav, uppgår före indragningen till 23 632 832 st. Information om årsstämmanInformation om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida www.addtech.com under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma 25 augusti 2008.

Nästa rapportDelårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2008 kommer att offentliggöras den 29 oktober.

Stockholm den 25 augusti 2008

Addtech AB (publ)Styrelsen

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD och koncernchef,, +46 8 470 49 00Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressmeddelande (PDF)

Show as PDF