Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 31 december 2008 (9 månader)

12:05 / 9 February 2009 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 31 december 2008 (9 månader)

Mon, 9 Feb 2009 12:05:16 +0100

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 3 388 MSEK (3 043).
 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 301 MSEK (289).
 • Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till 1 178 MSEK (1 088)    och rörelseresultatet minskade med 6 procent till 88 MSEK (94).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 293 MSEK (278) och resultatet efter skatt    uppgick till 220 MSEK (202).
 • Vinst per aktie ökade med 11 procent till 9,80 SEK (8,85). För den senaste tolvmånaders-    perioden uppgick vinst per aktie till 13,60 SEK (12,70).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 212 MSEK (190). För den senaste tolvmånaders-    perioden uppgick kassaflöde per aktie till 15,60 SEK (11,70)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 44 procent och soliditeten var 34 procent.
 • Stockholm den 9 februari 2009Johan SjöVD och koncernchefBokslutskommuniké för perioden 1 april 2008 - 31 mars 2009 kommer att presenteras den 11 maj 2009. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari kl 11.58För ytterligare information, kontakta;Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10 Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Delårsrapport 1 april - 31 december 2008 (9 månader)

  Show as PDF