Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2008 - 31 mars 2009 (12 månader)

12:23 / 11 May 2009 Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2008 - 31 mars 2009 (12 månader)

Mon, 11 May 2009 12:23:00 +0200

 •       Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 445 MSEK (4 198).
 •       Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 376 MSEK (415).
 •       Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 057 MSEK (1 155) och           rörelseresultatet till 75 MSEK (126).
 •       Resultatet efter finansiella poster minskade till 366 MSEK (398) och resultatet efter           skatt uppgick till 271 MSEK (287).
 •       Vinst per aktie minskade med 5 procent till 12,05 SEK (12,70).
 •       Kassaflödet från rörelsen uppgick till 307 MSEK (324). För den senaste           tolvmånaders-perioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,90 SEK (14,45)
 •       Avkastningen på eget kapital uppgick till 36 procent och soliditeten var 39 procent.
 •       Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie (7,00).
 • Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 juni 2009 kommer att publiceras 16 juli 2009.

  Koncernens årsredovisning 2008/2009 trycks i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna och distribueras med post under juli månad 2009. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Addtechs hemsida, www.addtech.com, samt kan beställas i tryckt format.

  Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj kl 12.15.För ytterligare information kontakta:

  Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

  Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Bokslutskommuniké 1 april 2008 - 31 maj 2009 (12 månader)

  Show as PDF