Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2009 - 31 mars 2010

11:45 / 6 May 2010 Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2009 - 31 mars 2010

Thu, 6 May 2010 11:45:00 +0200

1 april 2009 - 31 mars 2010 (12 månader)

 • Nettoomsättningen minskade med 17 procent till 3 680 MSEK (4 445).

 • Rörelseresultatet minskade med 43 procent till 216 MSEK (376).

 • Resultatet efter finansiella poster minskade till 202 MSEK (366) och resultatet efter skatt uppgick till 150 MSEK (271).

 • Vinst per aktie uppgick till 6,60 SEK (12,05).

 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 293 MSEK (307), motsvarande ett kassaflöde per aktie om 13,20 SEK (13,90).

 • Koncernens finansiella nettoskuld exklusive pensionsskuld minskade under den senaste tolvmånadersperioden med 152 MSEK till -15 MSEK (137).

 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 18 procent och soliditeten var 45 procent.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie (5,00).

 1 januari - 31 mars 2010 (3 månader)

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet minskade med 8 procent till 971 MSEK (1 057).

 • Rörelseresultatet minskade med 12 procent till 66 MSEK (75) och rörelsemarginalen uppgick till 6,8 procent (7,1).

 • Resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (51).

 • Vinst per aktie uppgick under perioden till 2,15 SEK (2,25).

Bokslutskommunikén kommer att presenteras vid analytiker- och investerarmöte fredagen den 7 maj kl 09.00 på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen kan även ses direkt på www.addtech.com och www.financialhearings.com. Anmälan samt ytterligare information finns på www.financialhearings.com.

Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 juni 2010 kommer att publiceras 15 juli 2010.

Koncernens årsredovisning 2009/2010 distribueras med post under juli månad 2010 till aktieägare som beställt denna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Addtechs hemsida, www.addtech.com, samt kan beställas i tryckt format.

Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj kl 11.45.

För ytterligare information kontakta:Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Bokslutskommuniké 1 april 2009 - 31 mars 2010 (12 månader)

Show as PDF