Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010 (3 månader)

11:45 / 15 July 2010 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010 (3 månader)

Thu, 15 Jul 2010 11:45:00 +0200

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 016 MSEK (951).

  • Rörelseresultatet ökade med 65 procent till 89 MSEK (54).

  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 72 procent till 86 MSEK (50) och resultatet efter skatt ökade med 75 procent till 63 MSEK (36).

  • Vinst per aktie uppgick till 2,80 SEK (1,60). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 7,85 SEK (10,00).

  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 25 MSEK (38). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 12,60 SEK (13,40).

  • Koncernens finansiella nettoskuld exklusive pensionsskuld minskade under den senaste tolvmånadersperioden med 117 MSEK till -8 MSEK (109).

  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 22 procent och soliditeten var 45 procent.

  • Under inledningen av verksamhetsåret har koncernen genomfört sex förvärv vilket tillför en omsättning om ca. 340 MSEK på årsbasis.

Stockholm den 15 juli 2010Johan SjöVD och koncernchefDelårsrapporten för perioden 1 april-30 september 2010 kommer att publiceras 28 oktober 2010. Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 24 augusti 2010 kl 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010 kl 11.45.För ytterligare information, kontakta:Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10 Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport Q1

Show as PDF