Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 24 augusti 2010

18:30 / 24 August 2010 Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 24 augusti 2010

Tue, 24 Aug 2010 18:30:00 +0200

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande: UtdelningUtdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 27 augusti 2010. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden den 1 september 2010.Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Lars Spongberg och Johan Sjö. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.ValberedningÅrsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2010 samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 24 ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 236 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 16 september 2013 till och med den 30 maj 2014, vilket motsvarar cirka 1,0 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 30 augusti 2010 till och med den 10 september 2010. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2012 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt. Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2012 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,3 MSEK efter bolagsskatt. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,4 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital. Återköp av egna aktierÅrsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2009 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 24 augusti 2010 att återköpa aktier i bolaget. Addtech AB innehar sedan tidigare 486 800 aktier av serie B, vilka utgör 2,1 procent av de utgivna aktierna och 1,5 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 22 732 832 st. Information om årsstämmanInformation om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma. Nästa rapportDelårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2010 kommer att offentliggöras den 28 oktober.Vice verkställande direktörVid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

 

Stockholm den 24 augusti 2010Addtech AB (publ)Styrelsen

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 

Årsstämma i Addtech AB 24 augusti 2010

Show as PDF