Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsstämma i Addtech AB 23 augusti 2011

18:30 / 23 August 2011 Addtech Press release

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Utdelning Utdelningen fastställdes till 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 26 augusti 2011. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2011.

Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Lars Spongberg och Johan Sjö. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2011 samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen att förvärva upp till 200 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 15 september 2014 till och med den 29 maj 2015, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 26 augusti 2011 till och med den 8 september 2011. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2013 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2013 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 1,6 MSEK efter bolagsskatt, beräknat utifrån slukursen fredagen den 19 augusti 2011. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 1,6 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Återköp av egna aktier Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2009 och 2010 samt i det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman 23 augusti 2011 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 486 800 aktier av serie B, vilka utgör 2,1 procent av de utgivna aktierna och 1,5 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 22 732 832 st.

Information om årsstämman Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2011 kommer att offentliggöras den 27 oktober.

Vice verkställande direktör Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

Stockholm den 23 augusti 2011

Addtech AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00

Årsstämma i Addtech AB 23 augusti 2011: hugin.info/132861/R/1540488/471048.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF