Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2011 - 31 mars 2012

12:00 / 9 May 2012 Addtech Press release

1 april 2011-31 mars 2012 (12 månader)

* Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 5 200 MSEK (4 418). * Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 470 MSEK (380). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 23 procent till 447 MSEK (364) och resultatet efter skatt ökade med 23 procent till 327 MSEK (265). * Vinst per aktie uppgick till 14,65 SEK (11,80). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 415 MSEK (300) och kassaflöde per aktie uppgick till 18,90 SEK (13,50). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 procent (31) och soliditeten var 37 procent (40). * Sedan verksamhetsårets början har koncernen gjort sex förvärv, vilka tillför en omsättning om drygt 430 MSEK på årsbasis. * Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (7,00). * Från och med inledningen av det nya räkenskapsåret har koncernen genomfört en mindre omorganisation för att uppnå en ökad potential för tillväxt och effektivitet.

1 januari-31 mars 2012 (3 månader)

* Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 1 364 MSEK (1 183). * Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 117 MSEK (106) och rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (9,0). * Resultatet efter skatt uppgick till 82 MSEK (75). * Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,70 SEK (3,30).

Bokslutskommunikén kommer att presenteras vid analytiker- och investerarmöte onsdagen den 9 maj kl 16.00 på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan samt ytterligare information finns på www.financialhearings.com.

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2012 kommer att publiceras 17 juli 2012. Från och med nästa delårsrapport (Q1) kommer samtliga av Addtechs delårsrapporter att publiceras som webbversioner på bolagets hemsida, www.addtech.com.

Koncernens årsredovisning för 2011/2012 kommer publiceras som en webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad 2012. Årsredovisningen kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som en PDF-version. Utskriven PDF- version kommer att sändas till aktieägare som separat beställt denna.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl. 12.00 (CET).

För ytterligare information kontakta: Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Bokslutskommuniké 1 april 2011 - 31 mars 2012: hugin.info/132861/R/1610210/511794.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF