Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

08:00 / 18 July 2012 Addtech Press release

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 augusti 2012, kl 16.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 augusti 2012, * dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8- 470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.com/investerare eller via e-post senast torsdagen den 23 augusti 2012, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2012.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 23 augusti 2012.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.com/arsstamma  fr o m den 18 juli 2012. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och     koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens anförande. 9. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Redogörelse för valberedningens arbete. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 14. Beslut gällande tills vidare om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2012 års Aktierelaterade Incitamentsprogram"). 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN

Årsstämman 2011 beslöt att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de av bolaget kända fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2011 och be dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2012. Valberedningen utgörs av Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur), Martin Wallin (Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (SEB Fonder). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 52 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag:

2.   Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

11.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot till totalt sex ledamöter. Styrelsen minskades med en ledamot 2009. Utifrån styrelsens egna utvärdering av dess arbete och sammansättning är det positivt att återigen utöka styrelsen till totalt sex ledamöter för att få in ny kompetens i styrelsen.

12.   Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Sammanlagt styrelsearvode om 1 475 000 kronor, att fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. För utskottsarbete utgår inget arvode. Efter särskild överenskommelse med Addtech AB, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Omval av styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Johan Sjö och Lars Spongberg. Nyval av Ulf Mattsson.

Ulf Mattsson är svensk medborgare, född 1964, och har en Civilekonomutbildning från Stockholms Universitet och en PMD från Harvard Business School. Ulf är idag styrelseordförande i AcadeMedia AB och Mackmyra Svensk Whisky AB, styrelseledamot i Sanitec OY, Gambro AB, Bactiguard Holding AB och Pahlén AB samt jobbar som industriell rådgivare åt EQT. Ulf har en gedigen erfarenhet från olika företagsledande befattningar både i Sverige och utomlands både inom industriföretag samt inom medicinteknik och hälso- och sjukvårdsbolag och har bland annat varit vd i Gambro, Capio och Mölnlycke Health Care. Ulf har inga uppdrag i bolaget och inte heller något innehav av finansiella instrument i bolaget.

Ulf är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Addtech och Addtechs ledning samt även i förhållande till Addtechs större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Ulf kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Addtech. Anders Börjesson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för 2011/2012 samt på bolagets hemsida.

14.        Beslut gällande tills vidare om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade den 31 december) samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag avseende:

* ordförande vid årsstämman * styrelseledamöter och styrelseordförande * arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter * i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden * eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, kunna utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15-17

9b.   Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 174 MSEK (156) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 717 MSEK (813), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 8,00 kronor (7,00) per aktie och att måndagen den 3 september 2012 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 6 september 2012 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. 15.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning ("Koncernledningen").

Addtech strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman. 16.   Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2012 års Aktierelaterade Incitamentsprogram")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2012 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta 25 ledningspersoner i Addtech-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addtech AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 200 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet. Bolaget innehar för närvarande totalt 986 800 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen.

Programmet har följande huvudsakliga villkor: a)   Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 200 000, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 14 september 2015 till och med den 3 juni 2016. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning). b)   Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 31 augusti till och med den 13 september 2012. c)   Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma Koncernledningen och ytterligare 19 ledningspersoner i Addtech-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. Koncernledningen ska erbjudas högst 15 000 köpoptioner och övriga ledningspersoner delas in i två olika kategorier där enskild person ska erbjudas högst 8 000 och lägst 5 000 köpoptioner. d)   Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner. e)   Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva. f)   Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 18 september 2012. g)   Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 7 september 2012 till och med den 13 september 2012. h)   Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler. i)   Köpoptionerna är fritt överlåtbara. j)   Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder. k)   I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2014 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt. l)   Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2014 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,2 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 6 juli 2012). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,2 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Addtech-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addtech. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addtech-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Addtech- koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har tre långsiktiga incitamentsprogram sedan tidigare, 2009 års, 2010 års och 2011 års Aktierelaterade Incitamentsprogram.  I 2009 års program förvärvade 22 ledningspersoner sammanlagt 236 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 127,70 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 3 september 2012 till och med den 14 juni 2013. Vid fullt utnyttjande av dessa 236 000 köpoptioner ökar antalet utestående aktier med 236 000 stycken aktier. Dessa 236 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2010 års program förvärvade 21 ledningspersoner sammanlagt 221 700 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 164,70 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 16 september 2013 till och med 30 maj 2014. Vid fullt utnyttjande av dessa 221 700 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 221 700 stycken aktier. Dessa 221 700 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

I 2011 års program förvärvade 25 ledningspersoner sammanlagt 200 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 179,40 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 15 september 2014 till och med 29 maj 2015. Vid fullt utnyttjande av dessa 200 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 200 000 stycken aktier. Dessa 200 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 17.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2009, 2010 och 2011 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 22 732 832 aktier av vilka 1 090 848 är aktier av serie A och 21 641 984 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 986 800. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 31 563 664. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande. HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och ersättningsutskottets utvärdering av

incitamentsprogram och tillämpning av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 16 och 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 18 juli 2012 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i juli 2012

Styrelsen

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ) : hugin.info/132861/R/1627271/520807.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF