Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2012-31 mars 2013

12:16 / 14 May 2013 Addtech Press release

1 april 2012-31 mars 2013 (12 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 403 MSEK (5 200). · Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 437 MSEK (470) och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (9,0). · Resultatet efter finansiella poster minskade med 9 procent till 408 MSEK (447) och resultatet efter skatt minskade med 1 procent till 323 MSEK (327). · Vinst per aktie uppgick till 14,60 SEK (14,65). · Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (34) och soliditeten var 37 procent (37). · Under verksamhetsåret har koncernen tillträtt åtta förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 590 MSEK på årsbasis. · Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 SEK per aktie (8,00).

1 januari-31 mars 2013 (3 månader)

· Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 7 procent till 1 463 MSEK (1 364). · Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 111 MSEK (117) och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (8,6). · Resultatet efter skatt uppgick till 73 MSEK (82). · Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,25 SEK (3,70).

Stockholm den 14 maj 2013

Johan Sjö VD och koncernchef

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2013 kommer att publiceras 18 juli 2013. Från och med nästa delårsrapport (Q1) kommer samtliga av Addtechs delårsrapporter att publiceras som webbversioner på bolagets hemsida, www.addtech.com.

Koncernens årsredovisning för 2012/2013 kommer publiceras som en webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad 2013. Årsredovisningen och delårsrapporter kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som PDF-versioner. Utskriven PDF-version kommer att sändas till aktieägare som separat beställt denna.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 28 augusti 2013 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta: Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/bokslutskommunike-1-april-2012-31-mars-2013,c9413865

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9413865/122571.pdf

Show as PDF