Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 31 december 2013 (9 månader)

12:00 / 11 February 2014 Addtech Press release

1 april - 31 december 2013 (9 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 411 MSEK (3 940).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 364 MSEK (326) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (8,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent till 344 MSEK (309) och resultatet efter skatt ökade med 1 procent till 269 MSEK (250).
 • Vinst per aktie uppgick till 4,00 SEK (3,80). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 5,10 SEK (5,00).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 375 MSEK (295). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 6,35 SEK (6,50).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (33) och soliditeten var 36 procent (36).
 • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 300 MSEK på årsbasis.
1 oktober - 31 december 2013 (3 månader)
 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 6 procent till 1 502 MSEK (1 415).
 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 110 MSEK (106) och rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (7,5).
 • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 1,30 SEK (1,45).

Stockholm den 11 februari 2014

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april 2013 - 31 mars 2014 kommer att publiceras 14 maj 2014.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 augusti 2014 kl. 16.00. Mer information om årsstämman lämnas på Addtechs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/