Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2013 - 31 mars 2014

11:45 / 14 May 2014 Addtech Press release

1 april 2013 - 31 mars 2014 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 6 089 MSEK (5 403).
 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 501 MSEK (437) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (8,1).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 475 MSEK (408) och resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 369 MSEK (323).
 • Vinst per aktie uppgick till 5,50 SEK (4,85).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 479 MSEK (339), motsvarande ett kassaflöde per aktie på 7,25 SEK (5,20).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 30 procent (31) och soliditeten var 39 procent (36).
 • En uppdelning av antalet aktier har genomförts, vilket innebär att varje aktie har delats upp på tre (3) aktier (s.k. split).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fem förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 300 MSEK på årsbasis.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,67).
1 januari - 31 mars 2014 (3 månader)
 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 1 678 MSEK (1 463).
 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 137 MSEK (111) och rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (7,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 100 MSEK (73).
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 104 MSEK (44).

Stockholm den 14 maj 2014

Johan Sjö

VD och koncernchef

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2014 kommer att publiceras 16 juli 2014.

Koncernens årsredovisning för 2013/2014 kommer publiceras som en webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad 2014. Årsredovisningen och delårsrapporter kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som PDF-versioner. Utskriven PDF-version kommer att sändas till aktieägare som separat beställt denna.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/